Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Kutatási eredmények elemzése

A stúdium célja

A stúdium a laktációval, szoptatással, csecsemőtáplálással, laktációs szaktanácsadással kap­csolatos kutatási eredmények szakszerű és pontos értelmezésére való képesség elsajátítására irányul. Segít a magyar és angol nyelvű szakpublikációk biostatisztikai szókincsének értel­mezésében és korrekt használatában. Betekintést nyújt a bizonyítékokon alapuló orvoslás fogalmaiba.

A stúdium témakörei

Elméleti alapok, a kutatások célpontjának kiválasztása, egészségpolitikai célkitűzések. Kuta­tási módszerek, kvalitatív, kvantitatív megközelítés. Alapfogalmak ismertetése, használatuk gyakorlása konkrét publikációk alapján, részletes fogalomjegyzékkel. Kutatási eredmények közzétételi módjai, a tudományos közlés szabályai. Kurrens folyóiratcikkek kritikus elemzé­se. A laktációval, szoptatással kapcsolatos kutatásokkal szemben támasztott elvárások, mód­szertani nehézségek a Kramer kritériumok alapján. Nemzetközi tudományos on-line adat­bázisok ismertetése, használatuk bemutatása. Kutatási eredmények értékelése a használha­tóság szempontjából, valamint alkalmazásuk a klinikai gyakorlatban, bizonyítékokra alapo­zott orvoslás, gyakorlati példák a laktáció és szoptatás területéről. Szoptatással kapcsolatos kutatási és emberi jogi kérdések. Kutatási eredményeken alapuló nemzetközi ajánlások.

A tantárgy félév végi aláírás megszerzésével zárul, ennek feltétele: Az előadásokon való részvétel (a két előadásból maximum az egyiken lehet hiányozni) és egy házidolgozat leadása (további információkat a feladattal kapcsolatban az előadó ad a tárgy előadásain).

A házidolgozatok tartalmi és formai követelményei:

Egy szoptatással kapcsolatos kutatás rövid megtervezése az elhangzottak alapján, 1800 leütés (kb. egy gépelt oldal), házidolgozat formájában.

A leadandó házidolgozat tartalmi elemei: (A részletes tartalmi és formai követelményeket a tantárgy oktatója adja közre a félév elején.)

A házidolgozat az alábbi elemeket tartalmazza:

  1. Téma, kérdés/ek megfogalmazása: Mit szeretnék tudni?
  2. Anyagi források feltérképezése, mit jelent a független vizsgálat
  3. Szándékos/véletlen hibák a vizsgálat tervezésében, amelyek befolyásolják az eredményt
  4. Módszer
  5. Technikai háttér
  6. Személyi háttér
  7. A vizsgálatba bevont csoport kritériumainak meghatározása
  8. A lehetséges zavaró hatások, eredményt befolyásoló tényezők feltérképezése, a kivédés lehetőségei, korlátai
  9. A média szerepe: eredmény = hír!
  10. A szoptatás komplex megközelítésének követelménye: gazdasági, lélektani, társadalmi hatás

QR Code
QR Code Kutatási eredmények elemzése (generated for current page)