Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakról

Az egészséges életkezdet a jelenlegi népegészségügyi programoknak hangsúlyos pontja. Amellett, hogy az anyatejes táplálás számos pozitív hatása az anya és gyermek egészségére népegészségügyi szempontból jelentős és a szoptatás tartamával arányos, a társadalmi igény is megnőtt a szoptatás támogatása iránt. A szoptatás, a bensőséges anya-gyermek kapcsolat lelki egészség szempontjából is kiemelt fontosságához nem férhet kétség.

Az Egészségügyi Világszervezet, továbbá számos nemzetközi és hazai szakmai grémium azt javasolja, hogy a csecsemőket hat hónapos korukig kizárólag szoptassa az édesanyjuk, majd pedig a megfelelő hozzátáplálás mellett folytassák a szoptatást kétéves korig vagy azon túl. Annak azonban, hogy ez az ajánlás a gyermekek többségének esetében megvalósuljon, elengedhetetlen feltétele a megfelelő, korszerű, hozzáférhető gyakorlati segítségnyújtás. Az ilyen irányú képzés jelenleg a hazai egészségügyi szakképzés­ben vagy egyáltalán nem, vagy korlátozott óraszámban történik meg.

A célzottan a szoptatással kapcsolatos segítségnyújtásra kiképzett szakemberek hiányában az anyatejes táplálással, szoptatással kapcsolatos ismeretátadást, segítségnyújtást elsősorban a védőnőktől, csecsemő- és gyermek szakápolóktól, szülésznőktől, gyermekorvosoktól, szülészorvosoktól várják az édesanyák. Fokozódó igény mutatkozik azonban hazánkban is a – külföldön már több évtizedes múltra visszatekintő – laktációs szaktanácsadói szakma képviselőinek tudására.

A laktációs szaktanácsadó olyan specialista, aki a szoptató anya és a szoptatott csecsemő különleges igényeit szem előtt tartva megelőzi, felismeri, illetve segít megoldani a laktáció­val, anyatejes táplálással kapcsolatos problémákat, és feladatköre kiterjed a gyermekvárás, csecsemőgondozás és családgondozás területére is.

A nemzetközi laktációs szaktanácsadói (IBCLC) oklevél 1985 óta szerezhető meg (bővebben lásd a www.ibclc.hu oldalt). Világszerte jelenleg több mint 16 ezer laktációs szaktanácsadó tevékenykedik 70 országban. Egy részük védőnői, szülésznői, vagy gyermekorvosi munka­körben dolgozik, a szoptatással kapcsolatos ismereteket felhasználva a mindennapi gyakor­latban. Egyes országokban célul tűzték ki, hogy az anya-csecsemő párossal foglalkozó szakemberek minél nagyobb hányada rendelkezzen ez irányú képesítéssel. Nyugat-Európá­ban, Észak-Amerikában és Ausztráliában az egészségügyi intézmények szívesen alkalmazzák a nemzetközi vizsgával is rendelkező szakembereket, így ők előnyt élveznek azokkal szem­ben, akik mögött nem áll a tekintélyes vizsgabizottság ajánlása. A laktációs szaktanácsadók jelentős része fő tevékenységként teljes vagy részmunkaidőben dolgozik kórházak szülészeti osztályain, újszülött osztályokon, továbbá ambuláns keretek között is, a gyermekgyógyászati rendeléshez társulva vagy önálló rendelés formájában, valamint az édesanyák otthonában. Magyarországon jelenleg (2012 őszi adat) 76 nemzetközi vizsgával rendelkező laktációs szaktanácsadó tevékenykedik.

A továbbképzést elsősorban azoknak a BA vagy MA szintű végzettséggel rendelkező, humán segítő foglalkozású szakembereknek hirdetjük meg, akik a jelentkezés pillanatában az IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) nemzetközi laktációs szakta­nácsadói vizsga mindenkor érvényben lévő jelentkezési feltételeinek megfelelnek. A feltétel­rendszerben előírt továbbképzési óraszám előzetes teljesítését nem várjuk el, szakirányú képzésünk ad lehetőséget erre, készít fel a vizsgára. A képzés sikeres elvég­zése lehetőséget ad segítő foglalkozásként laktációs szaktanácsadói munkakör betöltésére, illetve az anya-gyermek párossal foglalkozó szakemberként a szoptatni kívánó anya hatéko­nyabb támogatására.

Mivel a laktációs szaktanácsadó munkája kiterjed a dokumentumunk elején említett terüle­tekre, ezért fontos szempont, hogy igen jó kommunikációs készséggel, elmélyült pszicholó­giai ismeretekkel, és a tanácsadás és konzultáció terén elengedhetetlen gyakorlati készségek­kel rendelkezzen, hogy képes legyen a problémák lelki síkját is megragadni és a problémákat rendszerszemlélettel megközelíteni. Képzési tervünkben ezért kap kiemelt hangsúlyt az ez irányú ismeretanyag átadása.

A jelen szakirányú képzés struktúrája rendhagyó abban a tekintetben, hogy a nemzetközi IBCLC vizsgára is felkészít, és a hazai végzettség a sikeres nemzetközi vizsgához kötött, amelyet – a naprakész tudás biztosítása érdekében – ötévente meg is kell újítani.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák és készségek

Az alább felsorolt kritériumok meghatározzák és összefoglalják a különleges tudást és képes­ségeket magában foglaló és igénylő laktációs szaktanácsadói feladatokat, a feladatok elvég­zéséhez szükséges kompetenciákat.

A végzett laktációs szaktanácsadó
 1. Birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni laktációs szaktanácsadói feladatát mind a rutinszerű, mind pedig a speciális esetekben, a fogamzás előtti időszaktól kezdődően a gyermek egyéves korán túl is.
 2. Adekvátan és reflektált módon használja emberismeretét, konzultációs képességét, vala­mint a tanult családi és csoportos módszereket a laktációs tanácsadói gyakorlata során.
 3. Ismeri, és praxisában integráltan alkalmazza a laktáció kulturális, pszichoszociális, táp­lálkozásbeli és farmakológiai vonatkozásait.
 4. Birtokában van a megfelelő kommunikációs készségeknek mellyel a kliensei, illetve a többi egészségügyi dolgozó felé fordulhat.
 5. Támogató, együttműködő magatartást tanúsít klienseivel szemben, figyelembe véve a családok egyéni igényeit. Tiszteletben tartja kliensei önálló döntési jogát, és hozzásegíti őket a megadott megfelelő információk alapján meghozott döntésükhöz. Mindezek révén a laktációs szaktanácsadó mindig optimális egészségügyi ellátást nyújt.
 6. Elhivatottan szól a szoptatás támogatása érdekében a munkahelyén, az egészségügyi szakmán belül és bármilyen közösségi fórumon.
 7. Ismeri és adekvátan képes használni a felnőttképzés megfelelő módszereit a klienseivel, az egészségügyi szakemberekkel folytatott és a csoportos/ közösségi oktató-nevelő munkájában.
 8. Ismeri és megfelelő módon értelmezni is képes a friss kutatási eredményeket, hogy eldönthesse, mely módszereket célszerű a gyakorlatban is alkalmaznia.
 9. Az egészségügyi ellátórendszer részeként tevékenykedik, olyan módon, hogy szükség esetén klienseit továbbküldi a megfelelő egészségügyi szakemberhez, illetve támogató szervezethez irányítja.
 10. Klienseivel végzett munkáját megfelelő módon, pontosan dokumentálja.
 11. A szakma Etikai kódexe alapján végzi munkáját, valamint a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően. A munkája és annak körülményei megfelelnek a higiénés elvárásoknak.
 12. Ismeri és betartja az Egészségügyi Világszervezet „Anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódex”-ének előírásait.
 13. Szakmai tudásának karbantartása és fejlesztése érdekében rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. Végzettségét a megadott időszakonként megújítja, érvényes műkö­dési engedély nélkül nem tevékenykedik.
A képzés során megszerezhető tudáselemek és ismeretek

A szoptatott csecsemő és a csecsemő családjának segítéséhez az alábbi témakörökből szerzett további ismereteket, melyeket munkája során integráltan alkalmazni is képes:

 • A tanácsadás pszichológiája
 • Rendszerszemléletű családkonzultáció alapjai
 • Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei
 • A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai
 • Laktációs segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései
 • A laktáció biológiai alapjai
 • Anyai kórállapotok laktációs vonatkozásai
 • Laktációs problémák gyermekgyógyászati vonatkozásai
 • Hivatásetika
 • Nemzetközi állásfoglalások ismerete
 • Kutatási eredmények elemzése
A képzés elvégzéséhez szükséges személyes adottságok
 1. A segítő hivatás megfelelő gyakorlásához elvárható, magas szintű erkölcsi, etikai érzék.
 2. Fejlett szakmai és személyes önismeret, önreflexiós készség.
 3. A segítségre szoruló embertárs, és problémája iránti hiteles empátiás képesség.
 4. Megfelelő nyitottság, a kliens feltétlen elfogadására való képesség.
 5. Őszinte, hiteles, nyílt kommunikációra való készség.
 6. Helyes problémafelismerő és jó problémamegoldó képesség.
 7. Társszakmákkal való együttműködésre való képesség.
A képzés meghatározó ismeretkörei

A képzési program több pilléren áll. A „Tanácsadói készségeket fejlesztő stúdiumok”, „Laktációs elméleti ismeretek stúdiumcsoport”, a „Klinikai ismeretek stúdiumcsoport” és a „Hivatás integrált alkalmazását elősegítő stúdiumok” egymásra épülve, de más-más oldalról járulnak hozzá a hallgató elméleti és gyakorlati ismereteinek, valamint laktációs szaktanács­adói kompetenciáinak fejlesztéséhez.

(1) Tanácsadói készségeket fejlesztő stúdiumok: 7 kredit
A tanácsadás pszichológiája; Rendszerszemléletű családkonzultáció alapjai; Laktációs tanácsadói helyzetgyakorlatok; Egyéni sajátélmény-konzultáció

(2) Laktációs elméleti ismeretek stúdiumcsoport: 10 kredit
A laktáció biológiai alapjai; Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei; A csecse­mőtáplálás szociokulturális vonatkozásai; Hivatásetika

(3) Klinikai ismeretek stúdiumcsoport: 27-29 kredit
A laktációs segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései; Anyai betegségek laktációs vonat­kozásai; Laktációs problémák gyermekgyógyászati vonatkozásai; Klinikai laktációs tanács­adási gyakorlat; Terepmunka tutoriális kíséréssel

(4) Hivatás integrált alkalmazását elősegítő stúdiumok: 7 kredit
Nemzetközi állásfoglalások ismerete; Kutatási eredmények elemzése; Szakdolgozati konzul­táció; Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés

(5) Kötelezően választható stúdiumok: 3-5 kredit
Angol szaknyelvi kurzus; Primer prevenciós programszervezés; Szakirodalom-feldolgozási kurzus

(6) Szakdolgozat: 2 kredit

További információ és jelentkezés


QR Code
QR Code Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (generated for current page)