Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés

A stúdium célja

A hallgatók által hozott esetek, tanácsadási feljegyzések elemzése. Az elméleti tudás átülte­tése a gyakorlatba – az anamnézis felvétele, megfigyelés és kritikus gondolkodás alkalmazá­sának gyakorlata, valamint a hallgatók által hozott esetek, tanácsadási feljegyzések elemzése.

A stúdium témakörei

A gyakorlati problémák szakszerű megoldásán túl különös figyelmet fordít a gyakorlat a hivatás gyakorlásának tágabb kontextusára, beleértve az etikai elvek gyakorlati alkalmazását, a tevékenységhez kapcsolódó kommunikáció gyakorlatát (intézményen belüli kommuniká­ció, más szakmák képviselőivel történő konzultáció), illetve a dokumentálás szabályainak gyakorlati alkalmazását.

Oktatás formája: Két csoportban zajlik e tárgy oktatása, a csoportbeosztást és az oktatók neveit a decemberi hírlevélben adjuk közre.

Félév végi aláírás megszerzésének a feltétele: részvétel a szemináriumokon

A gyakorlati jegy megszerzésének követelménye: Két eset dokumentációjának összeállí­tása megadott szempontok alapján (min. 3 oldal esetenként). Anamnézis készítése, problé­ma leírása, megoldási javaslatok, mi jelentette a legnagyobb nehézséget a probléma megol­dásában, eset továbbkísérése, konklúzió levonása. Az esetleírások pontos tartalmi és formai követelményeit a csoportvezetők adják közre.

Értékelés módja: gyakorlati jegy (ötfokozatú érdemjegy)


QR Code
QR Code Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés (generated for current page)