Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Jelátvitel, intracelluláris receptorok

 • 2013. február 05.
 • Előadó: Mandl József

Élő rendszerek működésének feltétele: környezettől való elkülönülés - de a nyitott rendszer mivolta miatt nyitottság szükséges

Jelátviteli rendszerek - jel be tud lépni a sejtbe, vagy nem tud belépni a sejtbe

 • Plazma felszíni receptorok
 • Intracelluláris receptorok

Jelátvitel jelenti a külső környezetből érkező jelek átvitelét, ill. belső - organellum (mitokondrium, ER) - jelforrásokból érkező jelek átvitele (hasonló logikájú mechanizmusok).

Jelátvitel következéménye:

 • Változás génexpresszió szintjén (adott állapothoz képest)
 • Közvetlenül, vagy közvetve fehérjeműködésben való változás

Intracelluláris receptorok

 • Sejtbe kerülő jelek, ligandok kötése (pl. citoszolban), komplex átkerül a magba (transzlokáció), vagy a jel a magba kerül, és az ott található fehérjéhez kötve okoz aktivációt.
 • Aktiválódás a membránban, proteolízis - fragmentum a magba kerül, transzkripciós faktor

Magi (szteroid, tiroid, retinoid) receptorok funkciói:

 • egyedfejlődés, differenciálódás,
 • hormonhatások,
 • sejt-sejt kölcsönhatások,
 • tápanyag érzékelés („nutrient sensing”), xenobiotikum érzékelés

Metabolizmus integrációja, tápanyagbevitel szabályozása, adaptáció (genetikai alkat molekuláris meghatározói)

Magi receptorcsalád univerzális (közös ősgén), kb. 50 fehérje, ligandjuk lipid/zsíroldékony molekula. Szabályozásuk: jelen van-e a ligand, illetve milyen kapcsolatokat alakít ki a fehérje nem receptor fehérjékkel

Szerkezetei hasonlóság: DNS kötő domén -

 • helix-turn-helix szerkezetű domén (H hidakkal köti a DNS-t)
 • Zn-ujj motívumot tartalmazó

Response element - Ligand kötő domén (C terminálishoz közel), Transzaktivációs domén - koaktivátorok kötődésének lehetősége

Altípusok:

 1. Szteroid család: homodimer formájában történő kötődés a hormon response elementen (HRE) - 2 db GR, MR, PR
 2. Nem szteroid család: heterodimer formában történő kötődés. Dimer állandó tagja: RXR - hozzáköt pl. tiroid receptor (TR), PPAR, RAR. RXR: master regulátor

„Árva” receptorok: nincs ismert ligand, nincs ismert funkció

Drog metabolizmust szabályozó magi receptorok: CAR (xenobiotikumok), LXR, PXR, PPAR (zsírsavak, eikozanoidok)

Gene battery: adott transzkripciós faktor hány fehérje expresszióját szabályozza

Response elementek nukleotidsorrendje igen hasonló - hexanukleotidok közötti eltérő nukleotid számok térhetnek el. Hexanukleotid inverted repeat, visszafelé ismétlődik (homodimer kötés jellemző), vagy direkt repeat, ismétlődik (heterodimér kötés jellemző)

Szteroid-tiroid-retinoid receptor szerkezet

 • A/B régió (N terminális) koaktivátorok, transzaktivátorok, transzkripciós fehérjék kötésére alkalmas
 • DBD konzervatív régió: HRE-hez kötődés, két cinkujj
 • LBD nagy affinitással ligandot köt, szelektív, sztereospecifikus, reverzibilis
 • C terminális rész: fehérje kötés - hősokkfehérje elfedi a kötőhelyet, de szteroid megjelenésére disszociál

Szteroid típusű jelátvitel: ligand nélkül hsp kötés (hsp 90), nincs némítás

Tiroid típusű jelátvitel: nincs hsp asszociáció, ligand nélkül HRE-hez való kötődés - némító hatás, blokkolja a transzkripciót - receptor eleve a magban, ligand nélkül blokkol

Ligand nélküli aktiválás: pl. dopamin aktiváló hatást vált ki egyes receptorokon (PR, ER, VDR), növekedési faktorok hatása kivédhető antiösztrogénnel

„Crosstalk”: ösztrogénreceptor citoszolban ligandot köt, magban transzkripciós faktor, de egy membránhoz kötőtt jelátviteli utat is elindít - receptorfehérjék posztranszlációsan módosulhatnak foszforiláció kinázokkal (JNK, PKA, PKC, ERK), acetiláció, ubikvitináció, metiláció

Kromatin remodelling: nukleoszómális szerkezet változások, hiszton módosításon, DNS módosításon (metilálás) keresztül hiszton deacetiláz asszociál, ha nincs tiroid hormon, hormonhatásra disszociál

Koaktivátorok szerepe: CBP, AP-1, STAT

Diagnosztikai, terápiás alkalmazás

 • endokrin kórképek - hormon rezisztencia szindrómák a receptorfehérjék zavara miatt alakulhatnak ki (ligand rendelkezésre áll, de nincs hatás), pl. parathormon rezisztencia, glukokortikoid rezisztencia, D vitamin rezisztens angolkór, androgén rezisztencia
 • receptorkimutatás: ER, GR. AR - rák esetén kimutatás
 • antiszteroidok: nem disszociál, kötőhelyet elfoglal, dimerizációt gátol
 • onkogének: módosult szteroid receptorok: konstitutív hatás jöhet létre, hormonfüggőség megszűnik

Jelátvitel

 • 2013. február 8.
 • Előadó: Mandl József

HIF-1 szerepe az oxigén-homeosztázis szabályozásában

Az emberi test oxigén felvétele: kb. 85%-ban oxidatív foszforilációval tökéletesen redukálódik az oxigén, 1-5%-ban tökéletlenül redukált oxigén-származékok (ROS) keletkeznek, nem enzimatikus folyamat - szabályozása nehéz, nem keretek között tartható

Oxigén homeosztázis: oxigén fogyasztása főként oxidatív foszforilációval (85% eltolódhat, pl. májban biotranszformáció mellett CYP rendszer oxigenázai is sok oxigén fogyasztanak) - nagy mértékű fogyasztás hipoxiát okoz, de kialakulhat oxidatív stressz, hiperoxia is a szervezetben.

Globális regulátor: HIF-1 (hipoxia inductibe factor), oxigenált sejtekben működő transzkripciós faktor, szerepet játszik

 • Angiogenezis
 • Oxigén szállítás, vörösvérsejt képződés - erithropoetin HIF-1 függő termék, indukálja génjének kifejeződését
 • Vas anyagcsere
 • Glikolízis enzimeinek kifejeződését indukálja a HIF-1
 • Glukóz felvétel
 • pH szabályozás
 • Autofágia

Élettani folyamatok, melyekben fiziológiai jelentősséggel bír:

 • Magzati fejlődés
 • Sejt differenciálódás
 • Sejt proliferáció
 • Sebgyógyulás

Patogenetikus tényező a hipoxia:

 • Ischaemiás betegségek
 • Krónikus obstruktív betegségek
 • Rosszindulatú betegségek
 • Atherosclerosis - beszűkülő erekkel következő romló oxgénellátás
 • Diabetes mellitus
 • Gyulladásos betegségek
 • Psoriasis
 • Pre-eclampsia

HIF-1 transzkriptom

több ezer gén, céljuk az oxigén szállítás és ellátás elősegítése, hiány túlélésének elősegítése - in vivo válasz a hipoxiára (fiziológiás állapot is lehet) pl. glukóz transzporterek (GLUT-1, 3), hem-oxigenáz, hexokináz, erythropoetin, VEGF, transzferrin, coeruloplasmin

HIF-1 heterodimer transzkripciós faktor, alfa és béta alegységből áll. Alfa indukálható, béta konstitutív - alfa induktora az oxigén (jelként felfogható). Béta alegység „master regulator”, dimer állandó eleme, expresszió független az oxigéntől. DNS kötő domén: basic helix-loop-helix (bHLH) motívumból áll. Általános szabályozó rendszer, minden humán szövetben megtalálható. Hipoxia response element-hez kapcsolódik a DNS-en, dimer formában.

Oxigén-érzékelés: PHD és FIH enzimek szubsztrátja az oxigén - hipoxiában nem működnek, HIF-1 alfán nem tudnak létrehozni poszttranszlációs módosítást. Alfa alegység rendelkezik ODD doménnel (oxigén dependens degradáció) - egyes as-ak oxigenálásával kapcsolatos, prolin és aszparaginsav oxigenálódhat (-oxigén szenzin). Szubsztrát kötő domén: PAS domén (PER, ARNT, SIM domén), transzaktiválásért és dimerizációért felelős.

Ha oxigenált az as az alfa alegységen, hozzá von Hippel-Lindau fehérje kötődik - ez szignál ubikvitinálódásra, majd lebomlásra. Konstitutívan kifejeződik az alfa alegység, de normoxiában állandóan le is bomlik.

Prolil hidroxilázok (PHD), Fe(II) és alfa-ketoglutarát függő dioxigenázok (2 prolin), aszparaginil hidroxiláz (FIH-1) - működésének hatására a p300 fehérje (további transzkripciós faktor) nem tud kötődni.

Oxigén inszenzitív szabályozás: lizin acetiláció, cisztein nitrozilálása

Daganatképződésben betöltött szerepe: VHL-fehérje nem képződik, nincs ubikvitinizáció a HIF-1 alfán, nincs degradáció, és oxigén dependens gén transzkripció zajlik annak szükségessége nélkül is

HIF-1 alfa termelődése: növekedési faktor és receptor tirozin kináz által indított kaszkád. Hipoxiában termelődésének mennyisége is nő, tágabb értelemben a tápanyaghiány által előidézett stressztől is véd

AHR - aryl hydrocarbon receptor

Aromás szénhidrát receptor - biotranszformációs folyamatok enzimjeinek expresszióját segíti elő (oxidoreduktázok, glutation-transzferáz) - természetes ligand, fiziológiás szerep kevéssé felderített - policiklusos aromás szénhidrogének a ligandjai, pl. benzpirén - genotoxikus anyagok, P450 induktorok - dohányfüstben előforduló anyagok Jellegzetesen kötődik a receptorhoz a dioxin (TCDD) - teratogén hatású, reproduktív funkciókat gátló hatások

Belső jelforrások

Elsősorban mitokondrium, endoplazmás retikulum - Sterol Response Element Binding Protein (SREBP) az ER membránjából aktiválódva kilép és a magba jut, transzkripciós faktor. Plazmamembránból érkező impulzus hatására belső faktor fejti ki a hatását, pl. NF-kB, FOXO. Magi impulzus hatására „érik meg” a transzkripciós faktor.

NF-kB (kappaB): inaktivált formában, inhibitor fehérjével (IkB) kötve helyezkedik el, és jelpályák hatására, membránról érkező jelet követően - foszforilációval - felszabadul a gátlás alól - gyulladásos folyamatokban vesz részt (arthritis, asthma). IkB ubikvitinálódva degradálódik.

Glukokortikoid gyulladásgátló hatása: NF-kB központi szerep - IkB mRNS szintjét emelik a glukokortikoidok, kompetálnak az NF-kB-vel a koaktivátor-kötésben, és gátolják az NF-kB aktiválódását.

ROS induktív hatású - protektív fehérjék, ferritin, hem oxigenáz.


QR Code
QR Code Jelátvitel, intracelluláris receptorok (generated for current page)