Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Tartalomjegyzék

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat - kérdések és válaszok

Mi az a TVSZ?

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSz) az, ami hallgatóként meghatározza mindennapjainkat. Ez korlátozza szabadságunkat, de ugyanakkor lehetőségeink tárháza is. Ezen összefoglaló tartalmazza mindazon paragrafusok lényegét, amelyre elsősként és később a felsőbb években is leginkább szükségetek lehet, útmutatóként a felmerülő problémák megoldásához.

A hivatalos szabályzat az egyetemi SZMSZ részét képezi, ami az Egyetem honlapjáról tölthető le.

A jelenleg érvényes TVSZ

Az itt olvasható kérdések-válaszok jellegű TVSZ-feldolgozás az ÁOK, a FOK és a GYTK magyar és külföldi hallgatóira érvényes (a doktorandusz/PhD képzés ügyeire és az EKK-ETK hallgatókra más szabályzat érvényes).

Kérdéseiddel fordulhatsz a SE ÁOK HÖK Oktatási Bizottságához is, de mielőtt kérdezel, tanulmányozd ezt a rövid összefoglalást: [email protected] (kérjük tüntessétek fel az évfolyamot és évfolyamfelet a tárgy mezőben római számokkal és perjellel elválasztva!)

Mi van akkor, ha változik a szabály, melyik szabály van akkor érvényben?

Az új és a módosított tanulmányi- és vizsgakövetelményeket csak felmenő rendszerben lehet bevezetni (Nftv. 15. § (1)), tehát csak akkor érvényes rád az új követelmény, ha a bevezetés után kezdted meg tanulmányaidat vagy te magad választottad azt, hogy a módosított/új követelmények alapján készülsz fel.

Kreditek, tárgytípusok, egyéni- és mintatanterv

Mi az a kredit és mire jó a kreditrendszer?

A kredit tanulmányi pont, ami tanulmányaidban való előrehaladást mutatja, de csak tanulmányi előrehaladásod mennyiségét mutatja, minőségét nem (tehát 2-es vagy 5-ös vizsgával is ugyanannyi kreditet kapsz, a minőséget az érdemjegy fejezi ki). Csak értékelhető tárgyakhoz rendelhető kredit (pl. a testnevelés 0 kredit, mert nem értékelhető). Megszerzése csak elégséges érdemjeggyel lehetséges és adott tantárgy tanegységéből (pl. kollokvium - 1 félév anyaga / szigorlat - egész tananyag) csak egyszer. Az oklevél (diploma) megszerzéséhez X kredit van előírva (X értéke minden szakon más és más), amit meg kell szerezni a képzés végéig. A kreditrendszer lehetővé teszi, hogy a szükséges X kreditmennyiség korábban is megszerezhető (ÁOK-on akár 5ödév végére), sőt túl is teljesíthető, amiért fizetni kell, ha 10 %-on felül teljesíted túl az előírt kreditmennyiséget (pl. ÁOK-on 360 kredit a cél –> 396 kredit felett perkálni kell). A kreditrendszer miatt lehetséges az is, hogy ha egy tárgyat vagy annak félévét ismételned kell, csak az adott tárgyat kell ismételni, míg más tantárgyakat felvehetsz, ha nem előkövetelményük az adott tárgy.

Mit jelent egy adott tárgy kreditértéke tanulás szempontjából?

1 kredit = 30 tanulmányi munkaóra (tanórai + otthoni tanulás becsült ideje). A tantervet úgy kell megalkotnia az egyetemnek, hogy a kreditérték alapján a teljesidejű képzésen az átlagos teljes tanulási idő nem lehet több a tanórák idejének háromszorosánál. Általában minél könnyebben tanulható a tantárgy és minél kevesebb a tanulandó anyag, annál kevesebb kredit. A legnagyobb kreditértékű tárgyak (pl. élettan, anatómia) a legnehezebbek.

Mi a különbség a kötelező, kötelezően és szabadon választható tárgyak közt? Melyikből mennyi kreditet teljesíthetek?

A kötelező tárgyakat a szakon mindenkinek teljesítenie kell, ezek más tantárggyal nem helyettesíthetők. A kötelezően választható tárgyak azért „kötelezőek”, mert a diplomához szükséges kreditmennyiség (orvosin 360) miatt szükséges ezek közül is valamennyit választani. Ezek a tárgyak szorosabban kapcsolódnak a képzésed témájához is. A szabadon választható tárgyak bármilyen témakörből lehetnek, felvehetők más intézményben vagy más karon is, az egyetem nem korlátozhatja a hallgató választását, de a megszerzendő kreditek csupán 5%-át lehet szabadon választhatókkal megszerezni. Szabadon és kötelezően választható tárgyakból tárgyfelvételkor min. 1,2-szeres kreditpontnyi választékot kell biztosítania az egyetemnek.

ÁOK-on a kötelező tárgyakból és a szakdolgozatból 323 kredit jön össze, így a 360 kredit eléréséhez fel kell venni választható tárgyakat is 37 kredit értékben, ezek lehetnek kötelezően, vagy szabadon választhatók, de szabadon választhatókból max. 18 kreditnyi! (5%) engedélyezett. A szakdolgozat kötelezően választható tantárgyként számít, mert témája (bizonyos korlátok között) szabadon választható, ill. sikeres rektori pályamunkával kiváltható.

Mennyi kreditet vehetek fel félévente? Mennyi kredit kell a diplomához?

A választható tárgyak kreditértéke nem lehet több félévente 9 kreditnél és a félévi kötelező tárgyak kreditértékének 40 %-ánál. ÁOK-on a diplomához 360 kreditet kell összegyűjteni, ami akár V. év végére összekaparható. 10 %-os túlteljesítésig (396 kreditig) nem kell fizetni, ha államilag finanszírozott vagy. Ha önköltségesen vagy, a túlteljesítésért a kreditpontokkal arányosan kell fizetni 10 % alatt és felett is.

Mi az a mintatanterv és muszáj követni? Haladhatok egyénileg is?

A mintatanterv a tanulmányi tájékoztató elején található féléves bontásban. Ez mutatja, hogy kellene „normális” esetben haladnia és felvennie a tárgyait egy medikusnak. Az évek során a tantárgyi csúszások miatt ez sokszor nem jön össze, de nem baj, mivel a kreditrendszer lehetővé teszi az egyéni tanulmányi rendet is, tehát a mintatantervet nem muszáj követni. Azzal azonban számolj, hogy az állam csak 7 évet támogat (ÁOK), ill. államilag támogatott képzésnél 9 éven belül meg kell szerezni a diplomát (különben meg kell téríteni a támogatott félévek felét). Az egyéni tanrendet csak korlátozottan tudod összeállítani, mert figyelembe kell venni az előtanulmányi rendet is. Ezen kívül bizonyos időn belül kritériumkövetelményeket is teljesíteni kell (pl. testnevelést a 3. év végéig elvégezni - papíron /a dékánis nénik szerint a tesi akár ötödévig is halasztható/).

A tanulmányi tájékoztatóban találhatók az adott tanévben meghirdetett tantárgyak és azok ismeretői, vizsgakövetelményei, tanmenetei is. Ezt a kis könyvet minden tanévben aktualizálják, az egyetem honlapján elérhető, a benne foglaltakat a tanév alatt nem lehet megváltoztatni. Tanév elején a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán nyomtatott változatban ingyenesen igényelhetők, a beiratkozó gólyák pedig automatikusan kapnak is.

Mi az az előtanulmányi rend?

Ez az előkövetelményt jelenti, vagyis hogy egy adott tantárgy felvételéhez milyen más tárgyak előzetes (vagy egyidejű) teljesítése szükséges. 1 tárgyhoz max. 3 másik tárgy vagy egy max. 15 kreditnyi tantárgy-egység (modul) rendelhető előkövetelményként.

Mik azok a kritériumkövetelmények, miért fontosak?

Kritériumkövetelmény minden kötelező feladat, amihez nincs hozzárendelve kredit. Ilyek pl. a testnevelés, elsősegélynyújtás, a nyári szakmai gyakorlatok és a nyelvi követelmény (egy alapszintű egyetemi záróvizsga + min. B2 államilag elismert nyelvvizsga, az egyik kötelezően angol). (Papíron) megszabott időkorlátokon belül kell teljesíteni a kritériumkövetelményeket (pl. a testnevelést az első 3 év végéig teljesíteni kell, a szakmai gyakorlatokat az előírt év nyarán - bár nem veszik olyan komolyan, ha csúsztatod pl. vannak felsőbb évesek, akik az első éves ápolástani gyakorlatot már több éve halogatják).

Vendéghallgatók és átvétel

Mit tegyek, ha vendéghallgató szeretnék lenni?

Résztanulmányok folytatásához más egyetem azonos karán kérhető vendéghallgatói jogviszony, ahol szerezhető kredit is. Egyetemünk hallgatói számára a vendéghallgatói jogviszonyt az Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottság engedélyezi. A kérelmet a Dékáni Hivatalba kell benyújtani csatolva mellé a fogadó intézmény tantervét (tantárgyi tematikáját) adott tantárgyakból és erről a tantárgy Semmelweis Egyetemen oktatását végző intézet igazgatójának véleményét. A további feltételeket a fogadó intézmény határozza meg. Az ott teljesített tárgyak befogadása, kreditelismerése a SOTE-n tanított hasonló tárgy min. 75 %-os egyezősége esetén lehetséges. Ha nincs megfeleltethető tantárgy, akkor pedig szabadon választható tárgyként is elismertethető.

Nálunk vendéghallgató csak a szorgalmi időszak elején kapcsolódhat be a tanulmányokba és akkor hallgathat anatómiát, patológiát, igazságügyi orvostant és klinikai tárgyakat, ha a vendéghallgató saját egyetemén hasonló jellegű tárgyakat hallgat.

Mit kell tudni az SE ÁOK-ra átvételről? Átmehetek másik karról is?

Más ÁOK karról lehetséges átvétel az elméleti vagy a preklinikai modul lezárása után (5. vagy 7. félévre), ha nem jogviszony megszűnése miatt kéred az átvételt. Feltétel, hogy az átjelentkezés előtti utolsó két félév korrigált kreditindexe legalább 3,51 - 4,00 legyen. A kérelmet a Dékáni Hivatalba kell eljuttatni minden év július 15-ig, csatolni kell a lezárt hiteles eredeti indexet, az egyetem tantervét, külföldi tanulmányok esetén ezek hitelesített fordítását (ha nem angol, vagy német nyelvű volt a képzés). Az átadó intézménynek nyilatkoznia kell, hogy a hallgató milyen képzésben vett részt (államilag támogatott vagy költségtérítéses), a felhasznált állami félévek számáról és arról, hogy törölte a hallgatói névsorból. A tárgyak befogadásáról és a kreditelismerésről az ÁOK Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottság dönt.

Egyetemünkön szakok és karok között is lehetséges átvétel (ha a teljesített tárgyak programjai min. 75 %-ban egyeznek, pl. FOK és ÁOK az első években), fő feltétele az 1-4. félévben megszerezhető kreditek min. 75 %-ának megszerzése és az ez idő alatt teljesített tárgyakból számított legalább 3,51-es kreditekkel súlyozott átlag.

Hogyan ismertethetem el máshol megszerzett kreditjeimet?

A képzéshez tartozó tantárgyakat felveheted másik képzésben és másik egyetemen is vendéghallgatóként, de az (végbizonyítvány) kiadásához min. a kreditek harmadát az egyetemen kell teljesíteni. Ha korábban más egyetemen tanultál, megpróbálhatod elismertetni. A más egyetemen felvett tantárgyak elismertetését az Oktatási, Kredit- és Kreditátviteli Bizottság végzi. Ha az összevetett tudásanyag min. 75 %-ban egyezik, a tantárgyat (és a vele megszerzett kreditet) elismerik. A kérelmet a Dékáni hivatalba kell beadni a kari Oktatási és Kreditátviteli-bizottsághoz címezve, ami tartalmazza a tantárgy befogadásra vonatkozó kérelmet és a tárgyra vonatkozó tematikát. Lehetőség van más egyetemről (vagy más karról) felvenni tárgyakat is, mint szabadon választható tárgyak. Ezt az Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottság elbírálja és ha engedélyezi, bekerül az indexbe, mint szabadon választható tárgy.

Hány kredit szerezhető más egyetemeken vendéghallgatóként?

Igen, lehetsz. A tanulmányaidhoz kapcsolódó tárgyakat az egyetem másik képzésében vagy másik egyetemen is felveheted. A Semmelweis Egyetemen kell megszerezni az előírt kreditmennyiség minimum felét (50 %) Semmelweises diploma kiadásához.

Hogy ismertethetem el korábban teljesített tantárgyaimat?

Ha korábban más egyetemen hasonló tantárgyakat teljesítettél, vagy vendéghallgatóként teljesítettél tárgyakat, a tárgyak elismerését megkísérelheted, így azt a Semmelweisen már nem kell újra megcsinálni. A tárgyak tematikájának, tartalmának min. 75 %-os azonossága esetén kapható kreditelismerés.

Tanév, szorgalmi és vizsgaidőszak, szakmai gyakorlat

Miből áll egy félév? Mit jelent a képzési időszak?

Az egyetemi oktatás félévekre (szemeszterekre) tagolt képzési időszakokból áll. Egy félév (képzési időszak) egy min. 13 hetes szorgalmi időszakból (ekkor vannak a tanórák: előadások és gyakorlatok) és egy min. 7 hetes vizsgaidőszakból áll. GYTK-n a 9. félévben a szorgalmi időszak 12 hét + 8 hét szakmai gyakorlat.

A tanév időbeosztásának eldöntésében a kari HÖK véleményét ki kell kérni. A rektor és a dékán is egyenként 3-3 nap szünetet adhat a tanév alatt a HÖK választmányának egyetértése mellett. A tanév beosztása megtalálható az egyetem honlapján.

Mennyi idő a szakmai gyakorlat?

Általában a tavaszi félév utáni nyári szünetben vannak a kötelező szakmai gyakorlatok. ÁOK-n a gyakorlatok (VI. éves is) heti óraszáma 35 (napi 7 óra). Ezt persze meg kell beszélni a gyakorlati oktatóhellyel: sokan tovább maradnak bent gyakorlaton, így hamarabb letudják a gyakszit. GYTK-s gyakorlatoknál a záróvizsga előtti gyakorlatok óraszáma heti 40.

További tudnivalók a szakmai gyakorlatról: ÁOK tantárgyak --> megfelelő szakmai gyakorlat kiválasztása

Felvételi, államilag támogatott és önköltséges képzés

Nem vagyok magyar állampolgár, járhatok államilag finanszírozott képzésre?

Igen. Ha megfelelsz a felvételi követelményeknek és: külhoni magyar, EU kék kártyás, bevándorolt, menekült vagy szabad tartózkodási jogú személy vagy, vagy ha ezt nemzetközi és államközi szerződések lehetővé teszik (pl. Magyarország egyes államokkal olyan szerződésben van, hogy egymás állampolgárai kölcsönösen használhatják egymás felsőoktatási intézményeit). Egyéb esetben költségtérítéses (fizetős) képzést vehetsz igénybe.

Milyen kötelezettségei vannak a magyar állami ösztöndíjas képzésre felvetteknek?

A diplomát a képzési idő másfélszeresén belül meg kell szerezni (tehát ÁOK-on max. 9 év), a diplomázást követő 20 évben pedig legalább a tanulmányodnak megfelelő ideig kell bejelentett hazai munkaviszonyban dolgoznod. Ha nem szerzed meg ez idő alatt a diplomát, a támogatás felét vissza kell fizetni, ha pedig 20 éven belül nem vállalsz munkát hazánkban, a teljes támogatási összeget (ÁOK: 6 félév esetén 12 000 000 ft) az éves fogyasztóiár-növekedéssel megnövelten kell visszafizetni. Egy állami ösztöndíjas szemeszter 150 napnak (5 hónapnak) felel meg munkaidőben. A ledolgozás nem kell, hogy folyamatos legyen, és nem is kell rögtön a végzés után elkezdeni.

A munkába beszámítják azt az időszakot, ami alatt álláskeresési járadékot, csecsemőgondozási díjat (CSED), gyermekgondozási segélyt (GYES) és gyermekgondozási díjat (GYED) kapsz. Az önkéntes katonai szolgálat időszaka duplán számít. Külföldön élő magyarok a munkavégzést származási országukban (pl. erdélyiek Romániában) is teljesíthetik, ami a katonasághoz hasonlóan 2-szeres időtartamnak számít be.

Ha csak önköltséges képzésre vesznek fel, átmehetek-e államilag finanszírozott szakra? Milyen feltételei vannak ennek?

A hallgatói jogviszony létesítését (beiratkozást) követően ha az adott szakon felszabadul egy ösztöndíjas hely, kérelmezheted átvételedet. Feltétele, hogy az utolsó 2 félév korrigált kreditindexe min. 3,51. Ha több kérvényező van, a kérvényezők közötti korrigált kreditindex szerinti rangsor alapján választják ki a hallgatót a megüresedett helyre.

Pontosan hány félévet lehet államilag támogatott képzésben részt venni?

Egy személy támogatási ideje – felsőoktatásban összesen – 12 félév lehet főszabály szerint. A támogatási idő ÁOK-on 14 félév (mivel osztatlan képzés és a képzési idő több mint 10 félév). A doktori képzésben a támogatási idő max. 6 félév. Adott fokozat (oklevél, diploma) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő max. 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha fogyatékos vagy, 4 félévvel több lehet a maximális támogatási időd (így ÁOK-on pl. 18 félév = 9 év). A támogatási időbe beleszámít minden megkezdett aktív félév. A támogatási időbe nem számít bele a megkezdett félév, ha betegség, szülés vagy más fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet (pl. megszűnik az egyetem és nem tudod befejezni tanulmányaidat).

Járhatok egyszerre más egyetemre / karra (párhuzamos képzés)?

Igen. Ezt be kell jelenteni a kar dékánjának. Államilag finanszírozott képzés esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott államilag támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.

Milyen esetben sorolhatnak át önköltséges képzésre?

Tanévenként (tanév végén) át kell sorolni önköltséges képzésre azt a hallgatót, aki az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg min. az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50 %-át (ÁOK I. év végén min. 23 kredit), illetve 2,0-s egyszerű tanulmányi átlagot (ebben a felvett, de nem teljesített tárgyak 1-esként kerülnek beszámításra, de nincs kreditekkel súlyozás). A júliust követő vizsgák sikeres eredménye (TKSZV) nem vehető figyelembe az átsoroláskor.

Tanulmányi átlagok, ösztöndíj

Milyen átlagszámítások léteznek, mit mutatnak?

A súlyozott tanulmányi átlag egy félévnél hosszabb időszakra (vagy a tanulmányok egészére) vonatkozóan mutatja a tanulmányi tevékenység minőségét. Kiszámítása: adott időszakban teljesített tárgyak kreditértékének és érdemjegyeinek szorzataiból képzett összeg osztva a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével. A kreditindex és a korrigált kreditindex a félév tanulmányi átlagát mutatja. Kreditindex: félévben teljesített minden tárgy (választhatók is) kreditjeinek és éredmjegyének szorzatából képzett összeg osztva az átlagos előrehaladást jelentő 30 kredittel (a nem teljesített tárgyak nem számítanak bele!). A korrigált kreditindex = kreditindex * (teljesített kreditek / vállalt kreditek). Míg a kreditindexet nem, a korr. kreditindexet lehúzzák a nem teljesített tantárgyak a szorzótényező miatt. Ösztöndíj átlag: Minden felvett tantárgyad eredményének kreditekkel súlyozott számtani közepe

Hogy kaphatok tanulmányi ösztöndíjat? Milyen más ösztöndíjakat kaphatok?

Tantárgy- és vizsgajelentkezés

Tárgyak felvételének módja

A vizsgaidőszak végéig kell jelentkezni NEPTUNban a következő félév szorgalmi időszakának tantárgyaira (I. félév szorgalmi időszakára a TKSZV vizsgák időszakában, a regisztrációs héten). A felvétel időpontjairól előzetesen Neptun üzenetet küldenek. A kötelező tárgyaknál nem kell aggódni a helyek miatt, választható tárgyaknál a népszerűbb tárgyak azonban pár másodperc alatt is betelhetnek.

Mit tegyek, ha beteltek a tantárgyi jelentkezési helyek?

Kötelező tantárgyak esetén a gyakorlati helyek betelése esetén lépj kapcsolatba velünk (HÖK Oktatási Bizottság) vagy értesíteni kell a gyakorlatvezetőt / tanulmányi felelőst, aki képes növelni/csökkenteni a kiírt létszámot. Választható tárgyaknál is néha kérésre növelik a létszámot.

Választhatok csoportok között tantárgyfelvételkor?

Igen, de általában aki egy adott csoportban elkezdi a tantárgyat, a következő félévekben nem engedik variálni (hogy átmenjen másik csoportba). Ha azonban még nem kezdted el a tantárgyat, felveheted másik csoportba is a gyakorlatot, mert a hallgatónak joga van a párhuzamos oktatási tanórák, tanárok és tantárgyak között választani. Azonban vedd figyelembe, hogy így másoktól elveheted a helyet, ezesetben az intézet korlátozhatja a helyeket a tanári és tantermi kapacitás, taneszközök korlátozott száma és HÖK egyetértéssel más indok alapján is.

Mikor lehet TKSZV-re jelentkezni? Mi van, ha már fel tudtam jelentkezni, pedig még csak tavaszi vizsgaidőszak van?

Csak azok jelentkezhetnek augusztusi vizsgára, akik a tavaszi vizsgaidőszak utáni első munkanapig leadták a Dékáni Hivatalba TKSZV kérelmüket. Sokszor már a tavaszi vizsgaidőszakban kiírják a TKSZV-ket. A Neptun hibája, hogy ezt fel lehet venni, de a Dékáni Hivatal tájékoztatása alapján erről le kell jelentkezni és a Neptunban kiküldött határidő után (általában július vége - augusztus eleje) lehet csak rá jelentkezni.

Vizsgák és félévközi ellenőrzések

Mennyi vizsgalehetőségem van? Mikor és hogy kell fizetni?

Minden tantárgyból alapesetben 3-szor lehet vizsgázni (első: normál vizsga, második: javító vizsga, harmadik: ismétlő javító vizsga). Az első és a második vizsga (normál + javító) ingyenes, a harmadik (ismétlő javító) és esetleges további vizsgákért fizetni kell (2000 ft/vizsga). A vizsgát be lehet fizetni a Neptunban vagy személyesen a Dékániban, de vinni kell a befizetésről igazolást a vizsgára. Az igazolást a dékániban lehet kérni. Tanévente egyszer egy tantárgyból 4. vizsga (második ismétlő javító vizsga) is tehető, természetesen ezért is fizetni kell.

Egy tanegységből (tanegység: félév anyaga kollokvium esetén, szigorlat esetén az egész tantárgy anyaga) maximum 6-szor lehet vizsgázni. 5 sikertelen javítóvizsga után tehát megszűnik hallgatói jogviszonyod. Ez azt jelenti, hogy egy adott kollokviumot vagy szigorlatot max. csak 6-szor lehetséges megpróbálni. A dékán lehetőséget biztosít az utolsó (6. vizsga) bizottság előtti letételére. A dékánnak címzett kérelmet az 5. ismétlő javító vizsga napját 5 munkanappal megelőzően a Dékáni Hivatalban (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. E/15.szoba) kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni annak a tantárgynak a nevét, melyből bizottsági vizsgát kívánsz tenni.

Mit kell tudni a demonstrációkról, az aláírásról, a tanórai jelenlétről és a tudás értékelési módjairól?

Félév közben (szorgalmi időszakban) a tudást 3 vagy 5 fokozatú skálán lehet értékelni demókkal (demonstráció = zárthelyi dolgozat, ZH) vagy beadandó feladattal. A félévi aláírás a félévi követelmények sikeres teljesítését igazolja és a vizsgára bocsátás feltétele. Az aláírás feltétele a demonstrációk sikeres teljesítése és a gyakorlatok és előadások 75%-án való részvétel (az előadásokat sokszor nem ellenőrzik katalógussal, a gyakorlatoknál viszont szigorúan veszik a jelenlétet). Minden demó pótlására min. 2-szer kell pótlási és javítási lehetőséget biztosítani. Az intézet előírhatja a 2,5-ös átlagot vagy az ellenőrzéseken elérhető pontszám 50 %-ának elérését is az aláírás megszerzési feltételeként vagy 25 %-nál kevesebb hiányzást, ebben az esetben viszont lehetőséget kell biztosítani vizsgaidőszak kezdetéig a gyakorlatok pótlására.

Gyakorlati jegy írható elő a gyakorlati készség értékeléséhez. A gyakorlati jegyet elsősorban szorgalmi időszakban kell megszerezni.

Mi a különbség a vizsgatípusok (kollokvium, szigorlat) között?

A kollokvium általában egy félév anyagát kéri számon, de van kiemelt kollokvium (pl. orvosi kémia), mely a kollokviummal megegyező ugyan, de a szigorlathoz hasonló súlyú, vagyis beleszámít a diploma átlagába. Szigorlatokon több félév ismereteinek szintetizált számonkérése zajlik, a szigorlat beleszámít a diploma értékébe is. Zárókollokviumról is lehet szó, ami tartalmilag a szigorlattal megegyező, de nem számít bele a diplomába.

Mi az a megajánlott jegy?

Kollokviummal végződő tantárgyaknál és csak gyakorlatból álló tantárgyak esetén a gyakorlatvezető a szorgalmi időszaki teljesítmény alapján megajánlott jegyet adhat, ami 4-es vagy 5-ös lehet. Ilyen pl. az orvosi kommunikáció, ahol a szorgalmi időszakban letett vizsgaversenyen kapható megajánlott jegy (ezzel kiváltható a kollokvium). A megajánlott jegyet nem muszáj elfogadni, lehet vizsgázni is.

Tárgyelhagyás, CV, bukás, TKSZV, FM-kurzus

Mit kell tudni a tárgyelhagyásról?

Tárgyelhagyás akkor történik, ha felvetted a tantárgyat, de nem szerzed meg a félévi aláírást, vagy az aláírás megvan, de vizsgázni nem mész el a vizsgaidőszakban, vagy összes vizsgalehetőségedet elhasználva sem sikerül a vizsga. Az emiatt hiányzó kreditpontokat legkorábban a következő félévben szerezheted meg (ehhez fel kell venned a CV-kurzust).

Felvehetem adott tantárgyból a következő félévet úgy, hogy nincs meg a félévem?

Ha meg van a félévi aláírásod, de tárgyelhagyás történt, egymásra épülő több féléves tantárgyaknál a Dékán 1 tárgyból engedélyezheti a tárgy következő félévének felvételét az adott félév (vagyis az előkövetelmény) teljesülése nélkül. A következő félévi vizsgajegyet viszont csak akkor szerezheted meg, ha előtte a CV-vizsgát sikeresen teljesítetted. A CV és a tantárgy félévének engedélyhez kötött felvétele két külön fogalom! CV-t engedély nélkül bárki felvehet.

Mi van akkor, ha megbukok egy tantárgyból? Mit kell tudni a CV vizsgáról?

Ha nem sikerült teljesítened a követelményeket (nem lett meg a vizsga vagy az aláírás), két későbbi félévben újból felveheted. Ha csak a vizsga nem sikerült (az aláírás meg van), Neptunban a CV vizsgakurzust (CV = csak vizsga) kell felvenned, így jövő félévben csak vizsgáznod kell adott tantárgyból. A kötelező tantárgyakat minden félévben meg kell hirdetni, keresztfélévben legalább csak vizsga lehetőséggel, tehát CV-zni minden kötelező tárgyból lehet a következő félévben, ennek feltételei: aláírás megléte és még megmaradt vizsgalehetőség a 3 (+1)-ből.

Kell kérvényezni a CV-t?

Nem. „CV-kérvényezés” nem létezik, ezen helytelen fogalom alatt a tantárgy következő féléve előkövetelmény nélküli felvételének kérvényezését szokták érteni a hallgatók (és sokszor sajnos az admninisztratív dolgozók is - HELYTELENül). Ilyen kérvényezést azonban egy félévben csak egy tantárgyból lehet kérni. CV-t nem kell kérvényezni, azt bárki felveheti.

Egy példa a könnyebb megértéshez: ha nem sikerült az Anatómia I.-ből levizsgázni első félévben, felveheted II. félévben a CV (csak vizsga) kurzust, így II. félév végén levizsgázhatsz Anat I.-ből. Azonban azt, hogy II. félévben felvehesd az Anatómia II.-t, kérvényezni kell az intézetnél, ami a tantárgy előkövetelmény nélküli felvételének kérelme, nem pedig CV-kérelem.

Mi az a TKSZV? Mit tegyek, ha nem sikerült levizsgáznom tavasszal?

TKSZV (tanéven kívül szervezett vizsga) tehető a nyári szünetben (a regisztrációs hetet megelőző hét keddtől a regisztrációs hét szerdájáig), ha a tavaszi vizsgaidőszakban nem tudsz levizsgázni bármely vagy akár minden tárgyból. A TKSZV-t eredményileg a tavaszi vizsgaidőszakhoz kell számítani (II. félév ösztöndíjátlagába számít), de átsorolási szempontból a TKSZV vizsga nem vehető figyelembe. Adott tárgyból TKSZV esetén a vizsgák között min. 2 napnak kell eltelnie. Ha a TKSZV sem sikerül, CV-kurzust vehetsz fel a következő félévben, ha még maradt vizsgalehetőséged. Annyi TKSZV vizsgát vehetsz igénybe, amennyi vizsgalehetőséged adott tárgyból megmaradt.

TKVSZ csak a tavaszi félévben felvett tantárgyakból tehető és csak akkor, ha a Tanulmányi Osztályon személyesen vagy e-mailben (az egyik tanulmányi ügyintézőnek) jelzed igényedet a vizsgaidőszak utáni első munkanapig. Sikeres TKSZV esetén a korábbi nem teljesítés nem számít tárgyelhagyásnak.

Általános vizsga kérdések

Mikor lehet újra vizsgázni menni, ha nem sikerül?

Legkorábban a vizsga utáni 3. naptári napon lehet újra vizsgát tenni adott tárgyból. A 3. és 4. vizsgát csak a vizsgadíj megfizetése és az igazolás helyszínen való bemutatása után lehet letenni.

Meddig tudom felvenni és módosítani a vizsgát?

Vizsgára jelentkezni és a jelentkezést módosítani (lejelentkezni vagy cserélni) legkésőbb 48 órával a vizsgaidőpontot megelőzően lehet.

Mi van akkor, ha nem megyek vizsgázni? 1est kapok? Fizetni kell? Esetleg elvész a vizsgalehetőség?

Vizsgatávolmaradásnál a tudásod nem értékelhető, így nem kaphatsz 1-est. 3 munkanapon belül igazolni lehet a hiányzást (hatósági vagy orvosi igazolás), ennek elmulasztása vagy el nem fogadása esetén 4000 ft-ot kell befizetni a Neptunban vizsgatávolmaradási díj címén. Amíg ez nincs befizetve, nem tudod felvenni az újabb vizsgát.

Mennyi vizsgahelyet és vizsgaalkalmat kell biztosítani? Ki vizsgáztathat, milyen vizsgaszabályokat kell betartania az intézetnek?

A vizsgahelyek számának a tárgyat felvett hallgatók számának kétszeresének kell lennie, ezt az ÁOK-on a HÖK Oktatási Bizottság szokta is ellenőrizni, szabálytalanság esetén pedig értesíti az intézetet. Írásbeli vizsga esetén min. heti 1, szóbeli esetén heti 2 alkalmat kell biztosítani. Szigorlaton a vizsgáztatók csak vezető oktatók (vagyis docens vagy professzor = egyetemi tanár) lehetnek, de a dékén engedélyezheti adjunktusok közreműködését is. Ismételt vagy több tantárgyas szigorlat esetén legalább 2 oktatós bizottság előtt lehet csak letenni a vizsgát, melynek vezetője csak vezető oktató lehet.

Leckekönyv vagy tanulmányi értesítő?

Az ÁOK modernizálódó oktatáspolitikájának köszönhetően a medikusok ma már elektronikus index-szel rendelkeznek, ami sok kellemetlenségtől megkímél. Más karokon, ahol még nincs e-index, a papír leckekönyv nélkül nem lehet vizsgázni. ÁOK-on a leckekönyv helyettesítésére van a Tanulmányi Értesítő („kék könyv”), amit nem kötelező használni, de szóbeli vizsgák esetén érdemes: ha hibás jegy kerül beírásra a Neptunba, a tanulmányi felelősnek kell jelezni a hibát, amit írásbeli vizsga esetén a vizsgadolgozattal, szóbeli esetén pedig az értesítőbe beírt érdemjeggyel lehet bizonyítani. Ha akarod, az értesítőbe minden jegyedet bevezetheted „dísznek”, de egyes tanárok írásbelinél a dokumentációs idő csökkentése érdekében megtagadják az értesítőkkel való bajlódást.

Tényleg igaz, hogy bármely szóbeli vizsgára bemehetek?

Igen, a szóbeli vizsgák az egyetem polgárai (hallgatói és dolgozói) számára szabadon megtekinthetők, de a nyilvánosságot a dékán korlátozhatja.

Egy tanár csak egyszer vizsgáztathat engem, ha többször is meg kell ismételnem a vizsgát? Mit tegyek, ha mindig ugyanaz a tanár vizsgáztat és megbuktat?

Nem, nincs ilyen szabály. Ha 3-szor mész el adott tárgyból ugyanazon vizsgaidőszakban vizsgázni, akkor is vizsgáztathat ugyanaz az oktató. Ha úgy érzed, hogy állandóan meg akar buktatni, írásban kérvényezheted a tanszék / intézet vezetőjétől, hogy másik oktató vagy bizottság előtt vizsgázhass.

Sikeres vizsgát is lehet javítani? Lehet rontani is?

Igen és igen. Ha nem buktál meg és van még vizsgalehetőséged, a vizsgaidőszak végéig javíthatsz is. Azonban a javító vizsgán rontani, sőt megbukni is lehet. Ha nincs elegendő vizsgahely, a még nem vizsgázottak és a már megbukott javító vizsgázók előnyt élveznek veled szemben.

Megtekinthetem a vizsgadolgozatot? Ha igen, mikor?

Igen. Az intézet határozza meg a betekintés időpontját, de az max. 5 13.akkr_.nyil_.iv_.evf.egyetemi-klinika-nemet.docmunkanapon belül kell, hogy legyen. A betekintésen készíthetők jegyzetek is a TVSZ szerint, ill. az oktatóval ekkor egyeztethetők vizsgakérdésekkel kapcsolatos kérdések. Az írásbeli dolgozatot 1 évig meg kell őriznie az intézetnek.

UV-héten is mehetek először vizsgázni?

Igen. UV-hét: utóvizsga-hét, eredetileg azon hallgatóknak volt kitalálva a vizsgaidőszak utolsó hetére, akiknek még javítani valójuk van sikertelen vizsga miatt. A jelen TVSZ megengedi, hogy sikeres vizsgát javítók és még eddig vizsgát nem tett hallgatók is mehetnek, viszont a korlátozott helyek miatt a sikertelen vizsgát javítók előnyt élveznek velük szemben (így az intézet leveheti a sikeres vizsgát javítókat és újakat a listáról).

Hallgatói jogviszonnyal járó jogok, jogviszony megszűnése, aktív és passzív jogviszony

Mikor jön létre és milyen jogokkal jár a hallgatói jogviszony? Hogy zajlik a beiratkozás és bejelentkezés?

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amit az tehet meg, aki az egyetemre felvételt vagy átvételt nyert az adott félévre. A beiratkozás részei: beiratkozási lap kitöltése és Neptun regisztráció. A beiratkozási lap a hallgató nyilatkozata a Tanulmányi Tájékoztató átvételéről és megismeréséről, a beiratkozás annak kinyilvánítása, hogy a hallgató az egyetem rá vonatkozó szabályait megismerte. A tanulmányok megkezdése előtt a magyar állampolgárságú hallgató esküt, a külföldi állampolgárságú hallgató ünnepélyes fogadalmat tesz (az ünnepélyes tanévnyitón). A tanulmányok folytatásának bejelentése: Neptun-bejelentkezés az adott félévre (aktív félév kiválasztása). A félévben külföldi részképzésben lévő (pl. Erasmus) hallgatót is terheli a tanulmányok folytatásának bejelentési kötelezettsége.

Aktív jogviszonnyal az alábbi jogokkal rendelkezel:

 • tantárgyak felvétele és azokból levizsgázás,
 • egyetemi létesítmények (pl. könyvtár, sporttelep) igénybevétele és használata,
 • TDK és HÖK tagja lenni, választani és választhatónak lenni,
 • egyetemi támogatásért folyamodás (állami támogatott képzésen),
 • hallgatói érdekvédelmi szolgáltatás igénybevétele,
 • diákigazolvány használata és ezzel járó kedvezmények (pl. közlekedési) igénybevétele.

Hogyan passziváltathatok, mivel jár ez? Mennyi időre passziváltathatok?

Passziválás során nem fogynak az államilag támogatott féléveid, ez idő alatt azonban nem vehetsz részt az egyetemi oktatásban, a támogatásokból és ösztöndíjakból nem részesülhetsz, diákigazolványod nem érvényesíthető, a HÖK tagja nem lehetsz. Passziváláskor a következő szorgalmi időszak előtti NEPTUN-bejelentkezéskor a státuszt passzívra kell állítani. A beiratkozás a félév 1. hónapján belül visszavonható (passziváltatás, passzív félév) nyomós indok esetén. Ha nem jelented be tanulmányaid folytatási szándékát, féléved automatikusan passzív. Az egybefüggő szüneteltetési időszak max. 2 félév , de méltányolható ok (pl. betegség, szülés) miatt az egybefüggő időszak hossza ennél több is lehet. Fegyelmi büntetés (tanulmányok folytatásától eltiltás) esetén is szünetel a jogviszony. A passziváltatás több alkalommal is kérhető (de az abszolutórium feltételeként max. 4 félév passziváltatható).

Passziváltatás az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt: felvétel, majd beiratkozás után kérelem alapján a hallgató max. 2 félév halasztást kaphat tanulmányai megkezdéséhez, a szándékot a Dékáni Hivatalban kell írásban bejelenteni, majd a letelt passzív időszak után be kell iratkozni, ellenkező esetben a tanulmányi jogok folytatási joga elveszik (és újra kell felvételizni).

Milyen okok miatt szűnhet meg a hallgatói jogviszonyom?

Jogviszony megszűnésének okai lehetnek:

 • a 4. félév végén az eddig megszerzett kötelező és kötelezően választható tárgyak kreditszáma kevesebb, mint a 4 félév alatt mintatanterv szerint megszerezhető kreditek 50%-a,
 • kötelező tárgy elhagyása (pl. nem kapott aláírást, elégtelen vizsga) esetén a tárgy 2. felvétele során sem tudtad teljesíteni a tárgyat,
 • elhasználtad összes lehetséges aktív féléved,
 • azonos tanegységből (tanegység: egy féléves tantárgy(rész), amihez kreditérték tartozik) tett sikertelen vizsgáid száma elérte az 5-öt.

A jogviszony megszűnése után újra lehet felvételizni és felvételt nyerni az egyetemre, de ha az 1. ok (4. félév végén a megszerzett kreditérték kötelező és köt. vál. tárgyakból a megszerezhető kreditek kevesebb mint 50 %-a) miatt szűnt meg előző jogviszonyod, nem kérhető a korábbi tanulmányok beszámítása (teljesített tárgyakat újból teljesíteni kell). Az államilag támogatott félévek természetesen folyamatosan csökkennek, újra felvételkor nem indul újra az állami támogatás időtartama és nem hosszabbítható meg.

Index (leckekönyv)

Ha e-indexem van, hogy tudok nyomtatott indexet bemutatni, ha az kell egy pályázathoz, jelentkezéshez, ...etc?

Az indexet a hallgatói jogviszony megszűnése és átvétel esetén kell kiadni, indexkivonatot viszont minden félév lezárása után (következő félév 1. hónapjának közepétől) lehet kérni a Dékáni Hivatalban. Félév lezárásakor a felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditindexet és a tanulmányi átlagot feltüntetik, a hitelességet pedig a dékán igazolhatja aláírásával.

A képzés végén: abszolutórium, záróvizsga és szakdolgozat

Mi az az abszolutórium (végbizonyítvány)? Mit kell tudni róla?

A végbizonyítvány a záróvizsga (ZV) feltétele, a tanulmányok elvégzését igazolja (a diplomamunka, a záróvizsga és a diplomához szükséges nyelvvizsga teljesítésén kívül), de orvosi végzettségedet nem igazolja. Megszerzésének feltételei:

 • előírt kreditek megszerzése,
 • tanulmányok és vizsgák sikeres teljesítése,
 • szakmai gyakorlatok teljesítése,
 • osztatlan (orvosi) képzés esetén a képzési időn (12 félév = 6 év) felül további 4 aktív félévet lehet igénybe venni és 4 passzív félévet lehet felhasználni (tehát max. 2 évet csúszhatsz és 2 évet passziváltathatsz).

Hogy kell megírni a szakdolgozatot, milyen szabályok vonatkoznak rá?

Eredménye a ZV részjegyeként számít bele a diploma értékelésébe. Készítését a témavezető (SE ÁOK-on tanító oktató/kutató, dékáni engedéllyel külsős szakember, ezesetben a konzulens csak belsős szakember lehet) és esetenként a munkát segítő konzulens (engedéllyel ő is lehet külsős ) irányítja. A diplomamunka során megvalósítandó célok:

 • tudományos téma önálló feldolgozása,
 • rövid, tömör lényegre törő megfogalmazás, lényegmegragadás fejlesztése,
 • könyvtárhasználat és irodalomkutatás elsajátítása és alkalmazása.

Formai követelmények:

 • 50.000 - 100.000 karakter lehet (szóköz nélkül - a táblázatok és irodalomjegyzék is beletartozik, de a bibliográfia, ábrák és lábjegyzetek nem),
 • Times New Roman 12-es betűtípus,
 • 2 példányban dossziéban lefűzve vagy bekötve (borítón: NÉV, ÉVFOLYAM, CSOPORT, BEADÁS IDEJE, KONZULENS NEVE és MUNKAHELYE) kell leadni,
 • nyelve: magyar (tanszékvezetői engedéllyel más nyelven).

Az intézeteknek/tanszékeknek a témajegyzékeket (amin szerepel a téma mellett a konzulens neve is) minden téli vizsgaidőszak utolsó napjáig kötelesek közzétenni a tanszéki hirdetőtáblákon és interneten is. A közzétett témajegyzékek a végzés éve előtti legalább 4 félévvel korábban vannak közzé téve, tehát szorgos előrelátásod esetén már az utolsó éved előtt gyűjthetsz anyagokat és elkezdheted készíteni szakdolgozatod, de legkésőbb 1 évvel a végzés előtt választanod kell egy témát. A téma eltérhet a megadottaktól, ha a tanszékvezető megadja rá az engedélyt.

Határidők:

 • 1. találkozás a konzulenssel (alapvető információk ismertetése, mit hogy kell csinálni) legkésőbb utolsó év okt. 1-ig,
 • 2. találkozás (beszámoló az eddig elvégzett munkáról): legkésőbb nov. 15-ig,
 • 3. találkozás (eddigi munka értékelése és tanácsadás a munka véglegesítéséhez) legkésőbb jan. 1-ig.
 • Leadás: legkésőbb jan. 15-ig.

A leadás után következik a bírálat (amit külsős szakember is végezhet). A védés előtt legkésőbb 5 nappal meg kell kapnod tőlük a bírálatot, hogy felkészülhess a védésre. A védés 3 tagú bizottság előtt zajlik (tanszékvezető, konzulens és egy tanszéki oktató vagy külsős oktató). Az értékelés 1-5 fokozatú, ebbe nagyban beleszámít, hogy mennyi volt önálló vizsgálódásod mértéke. 1-es értékelés esetén pótolni csak 1-szer lehet. A védés után az egyik példányt vissza adják, a másikat min. 5 évig őrizniük kell.

Hogy kaphatok felmentést a szakdolgozat megírása alól?

 • rektori pályamunka I. helyezés (egy- vagy kétszerzős is lehet),
 • lektorált tudományos folyóiratban első szerzős dolgozat megjelenése.

A felmentést a Dékáni Hivatalnál az utolsó előtti tanév végéig kell kérni. A védés alól nincs felmentés.

Hogy értékelik a záróvizsgát és milyen feltételei vannak az államvizsgázásnak?

Feltétele az abszolutórium megszerzése, letételével megkapható a diploma. Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll, de a szakdolgozat jegye is ide számít. Aki az egyetemnek pénzügyileg tartozik, nem mehet ZV-zni, míg tartozását ki nem egyenlíti. Ha a ZV az abszolutórium kiadásától eltelt 7 év után esedékes, a ZV-re bocsátás feltétele az utolsó tanulmányi év sikeres teljesítése. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető (Nftv).

Értékelés: az értékelést a ZVB zárt ülésen vitatja meg, majd a végén az elnök az eredményt kihirdeti. Az értékelés a részvizsgák jegyeinek számtani átlaga. Ha valamelyik részvizsga 1-es, azt meg kell ismételni (a sikertelen részvizsgát) a következő ZV-időszakokban. A ZV max. 2-szer ismételhető. A dékán tanévente min. 2 ZV-időszakot jelöl ki, a ZV-k csak ebben az időszakban tehetők le. A vizsgáztató ZV Bizottság legalább 3 fős, tagjai csak docensek és egyetemi tanárok (professzorok) lehetnek. A ZVB-khez a hallgatók elektronikus sorsolással vannak beosztva, a beosztást csak aznap lehet megtudni. Egy napon 1 bizottsághoz max. 6 hallgató osztható be.

Diploma

Hol találom a diploma kézhez kapásának feltételeit?

Általános Orvos (Doctor of Medicine) - Képzési és kimeneti követelmények: Kattints ide - Képzési és kimeneti követelmények

Mit kell tudni a diplomáról és értékeléséről?

A kiadás feltételei:

 • min. 1 alapfokú egyetemi nyelvi záróvizsga és egy C típusú (komplex=írásbeli + szóbeli) B2 államilag elismert nyelvvizsga (angol, német, orosz, olasz, spanyol vagy francia), ezek közül az egyik kötelezően angol
 • sikeres záróvizsga (ZV),
 • a megszerzett kreditek max. 50 %-a lehet más intézményben megszerzett kredit.

A nyelvvizsgát a nyelvvizsga bizonyítvánnyal (vagy annak jegyző által hitelesített másolatával) kell bizonyítani. Ez leadható már 1. év elején beiratkozáskor is (félév vége felé adja vissza a Dékáni Hivatal), így később nem lesz már vele gond. Az oklevelet a nyelvvizsga igazolását, ill. a záróvizsgát követő 30 napon belül kell kiállítani.

Az oklevél minősítése: rite (2,00-3,50) / cum laude (3,51-4,50) / summa cum laude (4,51-5,00). Az oklevél minősítésének alapja a 0,01-re kerekített halmozott súlyozott tanulmányi átlag. A diploma minősítésének kiszámítása: diploma minősítése = (szigorlatok osztályzatainak összege + szakdolgozat osztályzata + ZV írásbeli részének osztályzata + ZV szóbeli vizsga osztályzata + gyakorlati vizsga osztályzata) / (szigorlatok száma + 4).

A nem szigorlattal végződő (kiemelt kollokviumos) tárgyak, melyek beleszámítanak a diplomába: orvosi kémia, genetika és genomika, immunológia, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, ortopédia, radiológia, urológia, igazságügyi orvostan, szemészet, szájsebészet és fogászat.

Kérésre pénz ellenében díszoklevél kérhető, melyet a dékán, a rektor és a Záróvizsga Bizottság elnöke ír alá.

Az oklevél jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére jogosít, Magyarország címerével ellátott közokirat (magyar és angol vagy magyar és latin nyelven), tartalmazza:

 • Semmelweis Egyetem neve, intézményi azonosítója
 • oklevél sorszáma
 • tulajdonos neve, születési neve, születésének helye és ideje
 • végzettségi szint, odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség megnevezése
 • kibocsátás helye, év, hó, nap
 • oklevél által tanúsított végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolása
 • rektor és/vagy dékán eredeti aláírása és az egyetem bélyegző lenyomata.

Az oklevelekről központi nyilvántartást vezetnek. Mesterképzés esetén magyar és angol nyelven az Európa Bizottság által meghatározott oklevélmellékletet is ki kell adni. Magyarországon kiadott oklevelek végzettségi szintjei: BA (BSc) Baccalaureus / MA (MSc) Magister. A mesterfokozattal rendelkezők a szakképzettségük előtt „okleveles” jelzőt használhatnak, és ezeket a címeket: MEd (Master of Education, tanár mesterképzés esetén), LL. M. (Legum Magister – második jogi mesterképzés esetén) + Doktori címre jogosultak:

 • orvos: dr. med.
 • fogorvos: dr. med. dent.
 • gyógyszerész: dr. pharm.
 • állatorvos: dr. vet.
 • jogász: dr. jur.

Mi az a kitüntetéses doktorrá avatás?

Kitüntetéses doktorrá avatás („Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae”): akinek középiskolán, egyetemen graduális és posztgraduális doktori képzésében is legmagasabbra értékelték munkáját (mindenből mindig 5-ös volt), a köztársasági elnök engedélyével a rektor kitüntetéses doktorrá avatja, ennek során egy aranygyűrűt is kap elismerésül.

Fellebbezések és felmentések

Fellebbezhetek a kapott eredményem, érdemjegyem ellen?

Igen, ha az értékelési döntés nem az egyetem által elfogadott követelményekre épül vagy a döntés ellentétes az SZMSZ-ben fogalaltakkal, ill. ha megszegték a vizsgaszervezésre vonatkozó szabályokat (Nftv. 57.§ (3)).

Mi van, ha egyéb hallgatói kérelemre, jogorvoslatra, fellebbezésre van szükségem?

Kérheted a HÖK segítségét, másrészt pedig a Dékáni Hivatal webhelyén található formanyomtatvány segítségével a hallgatói kérelmedet beadhatod a Tanulmányi Osztályon. A hallgatói kérelmekkel kapcsolatos szabályzatot az SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer II. fejezetének legelején találod.

Kaphatok méltányosságból felmentést a TVSZ valamely szabálya alól?

Méltányosságból (megfelelő indokkal) a Tanulmányi és Vizsgabizottság adhat mentességet a TVSZ valamely olyan pontja alól, ami nem tanulmányi vagy anyagi kötelezettséget ír elő. A tanulmányi követelmény tartalmának érintése nélkül gyakorolható a méltányosság és csakis egyszer.

Baj, hogyha az adatváltozásokat nem rögzítem időben a Neptunban?

Igen, baj. A Neptunban rögzített adatok változása esetén az adatok módosításának elmulasztásából származó hátránynak jogorvoslati joga nincs és a mulasztás miatt különeljárási díj fizetésére kötelezhetnek.

Egyéb

Fogyatékos hallgatóként milyen esélyegyenlőségi lehetőségeim vannak?

Biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást. Segíteni kell (erre való a fogyatékosügyi koordinátor), indokolt esetben mentesíteni egyes tantárgyrészek tanulása alól. Szükség esetén mentesíteni kell nyelvvizsga vagy annak egy része (pl. írásbeli vagy szóbeli rész) és szintje alól (pl. elegendő lehet a diplomához B2-nél alacsonyabb szintű nyelvvizsga is). A kedvezmények a fogyatékosság súlyosságától függenek. További információkért keresd fel az egyetemi fogyatékosügyi koordinátort (ez egy egyetemi tanár, akit a vezetés megbízott a fogyatékos hallgatók segítésével, informálásával).


QR Code
QR Code Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat - kérdések és válaszok (generated for current page)