Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


GyTK-s hallgatóknak szóló pályázati felhívások

Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért alapítványt 1997-ben hozták létre az alapítók, és 1998-ban nyilvánította közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság.

A Kuratórium Székhelye: Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.

Az alapítvány célja:

 • Felsorolás lista elema hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertechnológia-kutatás és az ezekhez kapcsolódó tudományterületek fejlődésének
 • a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, valamint
 • a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság szakmai tevékenységének elősegítése, támogatása.

Alapító tagjai: Prof. Dr. Hermecz István, Takácsné Prof. Dr. Novák Krisztina, Prof. Dr. Schőn István

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében:

 • Tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve hozzájárul a kutatók azokon való részvételének finanszírozásához
 • lehetõségeihez mérten bekapcsolódik a posztgraduális képzésbe, annak támogatásába
 • szakmai díjat adományoz PhD-fokozatot szerzett kutatók részére
 • kutatási tevékenység elismeréséhez külön díjazás juttatásával is hozzájárul
 • kutatásokat szervez és finanszíroz
 • egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány

A Gyógyszerésztudományi Kar első dékánjának, professzor Dr. Mozsonyi Sándornak emlékére alapítvány létesült. Az alapítvány kamataiból a Semmelweis Egyetem kiemelkedően tanuló gyógyszerész- hallgatói, PhD-ösztöndíjasai a gyógyszerészeti tudomány művelésében és a hallgatók oktatásában jó eredményeket felmutató egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli oktatásban részt vevő oktató gyógyszerészek, valamint fiatalon doktorált szakemberek jutalmazhatók.

Az alapítványi ösztöndíjak összege gyógyszerészhallgatók számára:

I. díj 20 000,- Ft II. díj 12 000,- Ft III. díj 8 000,- Ft

Az alapítványi ösztöndíjak pályázat útján nyerhetõk el. Pályázatot nyújthatnak be a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói, PhD-ösztöndíjasai, a Kar hallgatóinak oktatásában részt vevõ – elsõsorban fiatal, 40 évesnél nem idõsebb – egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli gyakorlati oktatásban részt vevõ oktató gyógyszerészek, valamint a fiatal doktorok.

A pályázat feltételei gyógyszerészhallgatók számára:

 • Az előző két félévben legalább 4,00 tanulmányi átlageredmény.
 • Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik tanulmányi versenyen helyezést értek el, rektori pályázaton vagy tudományos diákköri konferencián díjazásban részesültek, illetőleg a pályázatra 10–15 oldal terjedelmű dolgozatot nyújtanak be a különböző szintű gyógyszergyártás, gyógyszer ellenőrzés, gyógyszerfelhasználás (farmakológia, marketing stb.) tárgyköréből, illetve a gyógyszerek eltartása, expedíciója, a magisztrális gyógyszerkészítés vagy a gyógyszergazdálkodási szervezés témaköréből: azonos feltételek esetén az állami nyelvvizsga- bizonyítvánnyal rendelkezők pályázatát kell kedvezőbben értékelni.
 • A pályázati kérelemhez mellékelni kell a szakmai (tanulmányi) tevékenységet is ismertető önéletrajzot.

A pályázatokat minden évben február 20-ig lehet benyújtani a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába. A pályázatok elkészítésének és elbírálásának megkönnyítése érdekében pályázati űrlapok a Dékáni Hivatalban vehetők át. A pályázatok elbírálásáról és az ösztöndíjak odaítéléséről a Kar dékánja által felkért és a Kari Tanács által jóváhagyott összetételű kuratórium dönt.

Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj

A Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj alapításának célja a gyógyszerészhallgatók tudományos érdeklődésének ösztönzése és kiemelkedő tudományos munkájának elismerése.

A Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának rendje:

az Ifjúsági Emlékéremmel és Jutalomdíjjal jutalmazhatók:

 • a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő színvonalú pályamunkák, a rektori pályázatok
 • a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott elõadások (írásbeli formában)
 • a Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett pályázatra benyújtott, önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó dolgozatok.

Az elismerést a megbízott előadók, illetve a Tudományos Diákköri Tanács Elnöke kezdeményezhetik. A kitüntetésre – a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével – a Kar Dékánja tesz javaslatot. Az Ifjúsági Emlékérmet a Kari Tanács ítéli oda, valamint a jutalomdíj összegét is meghatározza. Évenként 1 db emlékérem adományozható. Egy pályamunkát legfeljebb két társszerző nyújthat be. Ebben az esetben a szerzők külön-külön emlékérmet kapnak, a jutalomdíj azonban megosztott. A pályázatokat minden évben január 25-ig lehet benyújtani a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába. Az Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj átadására minden évben a március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett egyetemi ünnepélyen kerül sor.

Aesculap a Gyógyszerésztudományért és Oktatásért Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26.

Az alapítók az Alapítvány javára átadott vagyoni erejükkel hozzájárulnak a Gyógyszerésztudományi Kar működésének fenntartásához, a kari intézmények, valamint a gyógyszerészképzés fejlesztéséhez és feltételeinek javításához.

Az alapítvány célja: Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az Alapítvány támogatja a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar fenntartását, elősegíti a Kar oktatóinak tudományos rendezvényeken való részvételét, kiküldését a költségek részbeni átvállalásával, támogatja a Kar hallgatóinak nemzetközi és hazai rendezvényeken való részvételét, elősegíti sikeres működésüket a jövőjüket megalapozó nemzetközi kapcsolatok építésében, oktatási és tudományos feladatok, kutatási tervek költséghányadainak átvállalása, pályázatok kiírása és lebonyolítása, a sikeres pályázók és műveik díjazása és gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat különböző területein, kapcsolatteremtés más magyar és külföldi társalapítványnyal, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, amelyek hasonló célok megvalósítását tűzték ki célul.


QR Code
QR Code GyTK-s hallgatóknak szóló pályázati felhívások (generated for current page)