Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Latin nyelvtani segédanyag

Az esetek és ezek neve
	 Egy nyelvben sokkal több eset van mint azt az eddigi tanulmányaink során gondolnánk.
	 Az eset és a végződés nem ugyanaz. Gondoljunk pl. az angol  TO ME és a FROM ME
	jelentéseire. Látszik, hogy az egyiknek „nekem” a másik pedig „tőlem” a jelentése - így
	az első dativus a másik pedig ablativus eset.
	A latinban is látszik ez a jelenség mert a „tárgyesethez” sok (kb 27) elöljárószó (praepositio)
	társul, melyek más-más esetet fejeznek ki egy végződés mellett.
	Mégis a hagyományos „esetek” a következők
	
	Alanyeset Casus nominativus
	Tárgy eset Casus accusativus
	Birtokos eset Casus genitivus
	Részes eset Casus dativus
	Ablativus (ezt magyarra igazaból nem lehet lefordítani) Casus ablativus
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Megszólító eset Casus vocativus
	Helyhatározó eset Casus locativus
	
	E két utolsó esetet az orvosi nyelvben szinte soha nem használják.

2.A három nem

Himnem   genum masculinum
Nőnem    genus feminimum
Semlegesnem genus neutrum

3.Egyes szám többes szám
   Egyes szám Numerus singularis
   Numerus pluralis
	
1. 	A szótári alak
a. 	FŐNÉV

 A főnévnél a szótári alakban mindig három dolog szerepel
   a főnév egyes számú alany esete pl. aula
   a főnév egyes számú birtokos esete pl. ,-ae  ( aulae)
   a főnév neme  mindig zárójelben (m), (f), (n)
  tehát együtt : aula,-ae (f)
	      poeta,-ae (m)
	      medicus,-i(m)
	      puer,-i (m)
	       vir ,-i (m)
		
homo,-inis (m), caput,-itis (n) , civis,-is (m) animal ,-is (n)
	ductus,-us (m), manus,-us(f) genu,-us (n),
	dies,-ei (m,f), facies,-ei (f), caries,-ei (f)	

b.melléknév
	us,- a,-um
	er,-a,-um  végü melléknevek pl. bonus,-a,-um, ruber,-a,-um
	röviden: bonus 3, ruber 3
Ezek a melléknevek az I. és II. Declinatioba tartoznak és pontosan ugyanugy ragozzuk őket
mint a főneveket. Nevezetesen: az us, és er végüek a II declinatio masculinum (femininum) tipusu főnévrogzást követi Pl. medicus,-i (m) humus,-i (f)

az um végződést pedig a II.Declinatio semleges főnevével azonosan ragozzuk. Pl.
medicamentum,-i (n)  oleum,-i(n)
A melléknév után a 3 szám mindig azt jelenti hogy a végződés us,-a,-um vagy er,-a,-um
és az ilyen melléknevek mindig az I-II. raogzásba bartoznak. Ld. Lentebb.
					
Az az végződést pedig az I. ragozásnak megfelelően ragozzuk. Pl. aula,-ae (f) , scapula,-ae(f)

			Főnév

		II declinatio	   I declinatio		II declinatio
	masculinum/femininum			 	neutrum

N	   	medicus	   aula			medicamentum
A		medicum	   aulam		medicamentum
G		medici		   aulae		medicamenti
D		medico	   aulae		medicamento
Abl.		medico	   aula		       medicamento

N		medici		   aulae		medicamenta
A		medicos	  aulas		medicamenta
G		medicorum	   aularum		medicamentorum
D		medicis	   aulis		medicamentis
Abl	   	medicis	   aulis		medicamentis


			Melléknév

N		bonus		bona			bonum
A		bonum		bonam			bonum
G		boni		bonae			boni
D		bono		bonae			bono
Abl		bono		bona			bono

N		boni		bonae			bona
A		bonos		bonas			bona
G		bonorum	bonarum		bonorum
D		bonis		bonis			bonis
Abl		bonis		bonis			bonis


AZOK A MELLÉKNEVEK,AMELYEK NEM 
US,-A,-UM VAGY  ER,-A,-UM VÉGŰEK
MIND A III.DECLINATIO-BA TARTOZNAK


Ezen belül megkülönböztetünk 

a. 	három végződésü mellékneveket pl. acer, acris,acre (röviden: acer,-is,-e)
	acer= masculinum	acris=femininum		acre= neutrum alak

b. 	két végződésű mellékneveket pl. fortis,-e (röviden: fortis, 2) ahol a fortis a 
	masculinum és a femininum alak, a forte a neutrum alak
	A melléknév után a 2 számjegy azt jelenti,hogy a melléknévnek 2 végződése
	van és ez mindig az is,-e végződés, és ez természetesen a III ragozásba tartozik.
	Ahol tehát nincs a szótárban megadva mind a három alak, ott nekük kell
	megcsinálni, mivel három nem van.
	A teljes alak tehát:  fortis   fortis   forte
	
	 
c. 	egy végződésű melléneveket Pl. simplex,(-icis), docens,(-ntis)
		itt mind a három nemre az egy megadott alakot használjuk

	Tehát: a. acer,-is,-e
	      b. fortis,-e
c. 	simplex,(-icis), docens,(-ntis)

Pl.   simplex 		simplex		simplex
    ( A zárójelben lévő alak a GENINITIVUS !!!)

Miután megcsináltuk a hiányzó alakokat (ahol nem volt megadva) minden melléknevet (kevés
kivétellel) az alábbiak szerint ragozunk:

      masculinu		femininum		neutrum

N	acer			acris			acre
A	acrem			acrem			acre
G	acris			acris			acris
D	acri			acri			acri
Abl	acri			acri			acri

N	acres			acres			acria
A	acres			acres			acria
G	acrium			acrium			acrium
D	acribus			acribus			acribus

Mit jelentenek és mik a szótári alakok

5.Mit mutat meg a genitivus

 	A főnőv genitivus megmutatja 1. Hogy melyik ragozásba tartozik a főnév
2. 	Hogyan kell a ragozás során a főnevet leirni v. mondani.
   Pl. homo,-inis (m)
Genitivus: hominis. Elhagyjuk a gen. Is ragját és kapunk
 egy alakot amihez tesszük a ragokat
 Pl. homin- em
	 homin- i, etc.
6.Öt declinatio - öt genitivus

  Ha a szótárban a fénév bitokos esete  

ae  akkor a főnév az  I.  ragozásba tartozik
i   akkkor a         II  ragozásba tartozik
is   akkor a 	       III  ragozásba tartozik
us  akkor a	       IV  ragozásba
ei  akkor az	        V  ragozásba


			Tehát:

I.  DECLINATIO      AE
II. 	 DECLINATIO    I
III. 	 DECLINATIO    IS
IV. 	DECLINATIO    US
V. 	 DECLINATIO    EI

	I. DECLINATIO
	  Gen.: -AEAz ide tartozó szavak alakja:  vena,-ae (f),   aula,-ae (f)     scapula,-ae (f)
			    nauta,-ae(m),  poeta,-ae (m)   scriba,-ae (m)

			   I declinatio		
	
N	   		   aula			
A			   aulam		
G			   aulae			
D			   aulae			
Abl.			   aula		       

N			   aulae			
A			   aulas			
G			   aularum		
D			   aulis			
Abl	   		   aulis			
	         


II. 	DECLINATIO
				   Gen.: -I
		II declinatio			II declinatio
	masculinum/femininum			 	neutrum

N	   	medicus			medicamentum
A		medicum			medicamentum
G		medici				medicamenti
D		medico				medicamento
Abl.		medico				medicamento

N		medici				medicamenta
A		medicos			medicamenta
G		medicorum			medicamentorum
D		medicis			medicamentis
Abl	   	medicis			medicamentis
	         
	III.DECLINATIO

			FŐNEVEK
			Gen.:  -IS


	    mshgzós tő						i tő

m/f		          n                  m/f			    n


N  homo		caput			civis			animal
A  hominem		caput			civem			animal
G  hominis		capitis			civis			animalis
D  homini		capiti			civi			animali
Abl homine		capite			capite			animali			


N  homines		capita			cives			animalia
A  homines		capita			cives			animalia
G  hominum 		capitum		civium			aninalium
D  hominibus	capitibus		civibus			animalibus
Abl.hominibus	capitibus		civibus			animalibus


		A III.RAGOZÁSÚ MELLÉKNEVEK

      masculinu		femininum		neutrum

N	acer			acris			acre
A	acrem			acrem			acre
G	acris			acris			acris
D	acri			acri			acri
Abl	acri			acri			acri

N	acres			acres			acria
A	acres			acres			acria
G	acrium			acrium			acrium
D	acribus			acribus			acribusIV.DECLINATIO
	Gen.: -US  	   m/f						neutrum

N	ductus						cornu
A	ductum					cornu
G	ductus						cornus
D	ductui						cornu
Abl.	ductu						cornu   N	ductus						cornua
A	ductus						cornua
G	ductuum					cornuum
D	ductibus 					cornibus
Abl	ductibus					cornibus


V.DECLINATIO
			    Gen: EI


N	facies
A	faciem
G	faciei
D	faciei
Abl	facie

N	facies
A	facies
G	facierum
D	faciebus
Abl	faciebus
HOGYAN EGYEZTETJÜK A MELLÉKNEVET ÉS A FŐNEVET?
	1.Megnézzük, hogy milyen nemü a főnőv.
	2.Kiválasztjuk az ennek megfelelő melléknévi alakot.
	3.Megnézzük, hogy hányadik ragozásba tartozik a főnév
	4.Megnézzük, hogy hányadik ragozásba tartozik a melléknév
	5.Mindkettőt a neki megfelelő ragozásban elragozzuk
 
HOGYAN OSZTJUK FEL A MELLÉKNEVEKET?
	I.csoport az us,-a,-um (/e/r ,-a,- um) végződésü melléknevek
	II.csoport: a többi
	Az us(er),-a,-um vegződésü melléknevek az I és II. ragozásba tartoznak
	  az us(er) és az -um a II. ragozásba (ragozás mint pl. a medicus és az oleum)
	  az a végződés az I.ragozásba (ragozása: mint pl. az aula)
	Azok a melléknevek, amelyek nem us(er) ,-a,-um ra végződnek (II.csoport)
	  azok mind a III ragozásba tartoznak. A IV. és V. ragozásba nem tartozik melléknév.

HOGYAN RAGOZZUK AZ I-II RAGOZÁSU MELLÉKNEVEKET?
	Az I-II ragozású melléknevek első alakja (masculinum, us/er/ a II.Declinatio
	himnemű rogzási tiupusát követi azaz ugyan úgy ragozzuk mint a medicus-t.
	ld. II. Decl.
                              A második alak (femininum)a az I. Declinatiot követi 
       azaz ugyanúgy ragozzuk mint az aula-t v. a vena-t.
				    A harmadi alak (a semleges nemű alak) a II.Declinatio
       semleges ragozási tipusát követi, tehát ugyanugy ragozzuk,mint az „oleum”-ot
	v. a „medicamentumo”-ot.

HOGYAR RAGOZZUK A III. RAGOZÁSU MELLÉKNEVEKET?
	A harmadik ragozásu melléknevekhez tartoznak
	a/ három végződésű melléknevek
	b/ két végződésű melléknevek
	c/ egy végződésű melléknevek
	
	ad a/ három véégződésű melléknév pl. az acer, acris, acre
		röviden: acer,-is,-e
	   Ahol az első alak a himnemű, a második a nőnemű, a harmadik a semlegesnemű alak.
	   Ragozását ld. „A harmadik ragozású melléknevek” cím alatt.
	ad b/ a kétvégződésű melléknevek alakja (mindig) a következő
		fortis, forte röviden: fortis,-e  vagy fortis 2 (A 2 szám a két végződést /is,e/
		jelenti.
		Mivel a latinban három nem van, és a melléknévnek csak két végződése
		van megadva ezért a harmadik végződést is meg kell csinálni.
	 	Tehát az első végződés az „is” lesz a himnemű és a nőnemű végződés
		az „e „ pedig a semlegesnemű. Tehát teljes formában:
			fortis, fortis,  forte
		Ragozása ugyan az lesz mint az acer ,-is,-e ragozása ld. Fentebb.
	ad c/  Az egy végződésű mellékneveknél a következőképpen kell eljárni:
		pl. audax (-cis) 
	         simplex (-icis)
		   docens (-ntis)
		Ezeknél a mellékneveknél csak egy alak van megadva, az első (A zárójeles
		végződés a genitivus, nem pedig a melléknévi alak. A genitivus megmutatja,
		hogy melyik ragozásba tartozik a fénév és hogy a szót hogyan kell leirni
vagy kimondani a ragozás folyamán.).
Mivel három nem van és csak egy alak van megadva a szuótárban a hiányzó
két alakot nekünk kell „megcsinálni”.
Az egy végződésű melléknevek esetében mind ahárom nemben az alany eset
az első alak lesz. Tehát: 
	audax    audax    audax
	simplex   simplex   simplex
      docens    docens   docens
Ragozásuk megegyezik az „acer,-is,-e” ragozásával. Ld. Fentebb.
	
Mit jelent az, hogy a melléknév a főnévvel megegyezik nemben, számban, esetben?
	Ez csak annyit jelent,hogy ha a főnév nőnemű a jelzőnek is a nőnemű alakját
	kell mellé tenni, ugyanolyan számban és esetben.
	Ez nem jelenti azt,hogy a főnév és a melléknév ALAKILAG IS MINDIG megegyeznek.

Mit jelent a melléknév után a 3-as szám?
	A melléknév 3 végződését, amely mindig az „us/er/,- a ,- um”
	Tehát az ilyen mellékneveket mint pl. a bonus,-a,um 
			                  ruber,-a,-um
Mit jelent a melléknév után a kettes szám? 
	Azt jelenti hogy ennek a melléknévnek két végződése van, mégpedig az „is” és az „e”
	azaz az ilyen típusű mellékneveket mint pl. 
    facilis,-e	    humilis,-e     metacarpalis,-e, stb.
				AZ IGE

	Az igeragozásban négy tipust különböztetünk meg: az első, a második, a harmadik és
a negyedik ragozást.
	Az első ragozás: a szótári alak általában ugyanaz:
		laudo, laudare, laudavi,laudatum 
rövidebben:     laudo,-are,-avi,-atum
még rövidebben: laudo 1  
             ahol az 1 szám azt jelenti, hogy az ige az első ragozásba tartozik
			a főnévi igenév   are és a többi 	és a végződés is mindig avi,atum.
		Ha ez nem igy van, akkor az eltérő alakokat a szótár külön megadja.Pl
	do, dare, dedi,datum - do 1,dedi datum
Az egyes alakok: Az 1. alak,(laudo) A jelen idő, egyes sz. első személy: én dicsérek v. dicsérem
2. 	alak, (laudare) jelenidőjű, cselekvő infinitivus : dicsérni
3. 	alak, (laludavi) a Praesens Perfectum /activ 1.sz. 1 személye:megdicsértem
			Ebből az alakból kapjuk a perfectum tövet is az - i elhagyásával,amely
                     a laudav- lesz. A perfectum igeidők képzésekor ehhez tesszük a ragokat.
4. 	alak a Participium perfectum (bef.melléknévi igenév, szenvedő melléknévi igenév)
	(még supinum tő-nek is hívják). Jelentése: dicsért (dicsérve)
	Az angol written v. a német geschrieben alaknak felel meg)

A praesens imperfectum ( Jelen idő) a rogok: - o  -s  -t   -mus - tis -nt
	A rogok mind a 4 igeragozásban ugyanazok, csak a ragok előtti hangzó változik meg

1.ragozás	2.ragozás		    3.ragozás                4.ragozás

laud-o		compl-e-o		ag-o  		faci-o		aud-i-o
laud-a-s	compl-e-s		ag-i-s 		fac-i-s		aud-i-s
laud-a-t	compl-e-t		ag-i-t		fac-i-t		aud-i-t

laud-a-mus	compl-e-mus		ag-i-mus	fac-i-mus	aud-i-mus
laud-a-tis	compl-e-tis		ag-i-tis		fac-i-tis	aud-i-tis
laud-a-nt	compl-e-nt		ag-u-nt		fac-i-unt	aud-i-unt
I. declinatio	   II. decli	natio 
aula	Medic-us	 Ole-um
Aula-m	Medic-um	 Ole-um
Aul---ae	Medic-i	 Ole-i
Aul---ae	Medic-o	 Ole-o
Aul----a	Medic-o	 Ole-o
		
Aul--ae	Medic-i	Ole-a
Aul--as	Medic-os	Ole-a
Aul--arum	Medic-orum	Ole-orum
Aul--is	Medic-is	Ole-is
Aul--is	Medic-is	Ole-is


 GEN.: IS


       CONSONANT STEM                 I-STEM
         M,F           N            M,F            N
                                               

homo	caput	civis	animal
homin-e-m	caput	civ-e-m	animal
homin----is	capit-is	civ---is	animal-is
homin----i	capit--i	civ----i	animal--i
homin----e	capit--e	civ----e	animal--i
			
homin---es	capit--a	civ---es	animal--ia
homin---es	capit--a	civ---es	animal--ia
homin---um	capit--um	civ—i-um	animal—i--um
homin---ibus	capit--ibus	civ---ibus	animal--ibus
homin---ibus	capit--ibus	civ---ibus	animal--ibus
			


 IV. DECLINATIO				  V. DECLINATIO

M,F                   N                         (M),F

fructus            	genu                  	facies
fructum            genu                  	faciem
fructus            genus                 	faciei
fructui            genu					faciei
fructu		    genu					facie

fructus			genua				facies
fructus			genua				facies
fructuum			genuum				facierum
fructibus			genibus				faciebus
fructibus			genibus				faciebus

      IV. DECLINATIO				  V. DECLINATIO

M,F                   N                         (M),F

Fructus              	genu              	facies
Fructum             	genu              	faciem
Fructus              	genus             	faciei
Fructui              	genu				faciei
Fructu				genu				facie

Fructus			  	genua			facies
Fructus				genua			facies
Fructuum				genuum	     	facierum
Fructibus				genibus			faciebus
Fructibus				genibus			faciebus III.DECL
        másshg. tő	      GEN: -IS			i-tő
       
m,f                 n			  		m,f                  n
N  homo        caput				civis				animal
A  hominem	caput				civem				animal
G  hominis 	capitis			civis				animalis
D  homini  	capiti				civi				animali
Abl homine		capite				cive				animali


N  homines	capita				cives				animalia
A  homines	capita				cives				animalia
G  hominum	capitum			civium			animalium
D  hominibus	capitibus			civibus			animalibus
Abl hominibus	capitibus			civibus			animalibus


HOGYAN TALÁLJUK MEG A MEGFELELŐ RAGOZÁSI OSZLOPOT?

Ha az alábbi kritériumok közül valamelyik ráillik egy főnévre akkor az (valószínűleg) i-tövű.
(az i-tövűség azt jelenti, hogy a főnév a többes szám genitivusban az – um rag helyitt – ium-ot kap. )

1.	Az –es, -is végű parisyllabák. Tehát azok a Singularis Nominativusban -es-re vagy –is-re végződő főnevek, amelyeknek ugyanannyi a szótagszáma a sing. Nominativusban és a singularis genitivusban.
  Pl.: nubes, nubis 
      civis, civis

2.	Az un. Mássalhangzó torlódásos főnevek. Azok a főnevek, amelyek a Sing. Nominativusban -s-re vagy –x-re végződnek és az egyes számú genitivusuk előtt két mássalhangzó van:
  
   Pl.  dens, dentis
      arx  arcis

3. A III. declinatioba tartozó semleges nemű főnevek, amelyek –e,- al,- ar- ra fégződnek
      
     pl. mare, maris 			(n)
        animal, animalis 		(n)
        exemplar, exemplaris 	(n)


4. A harmadik ragozásba tartozó alapfokú melléknevek nagy része, és a jelenidejű melléknévi igenevek.
       
        fortis,-e
        audax (-cis)
        docens (-ntis) – (az –ns,-ntis végűek a jelenidejű melléknévi 
                               igenevek


III DECLINATIO, MELLÉKNEVEK

1. 	Mindazon melléknevek, amelyek nem -us,-a,-um   vagy -er ,-a,-um-ra végződnek (más szóval nem az I-II ragozásba tartoznak, azaz nem „szó+arab hármas” típusúak) mind a III. Declinatio-ba tartoznak. (A IV. és V. Declinatioba nem tartozik melléknév.)

A III. Declination belül van: 

3 végződésű melléknév: pl.:   	acer, acris, acre

ahol az első alak a hímnemű, a második a nőnemű és a harmadik pedig a semleges nemű alak.

2 végződésű melléknév: pl.: lateralis,-e  facialis,-e,   ahol az első alak a (lateralis) hímnemű és nőnemű alak, a harmadik (laterale) pedig a semleges nemű alak.

	lateralis,  lateralis,    laterale
	 masc.     Fem.      Neutr.1 végződésű melléknév: pl.: 

	simplex (-icis)  ITT A ZÁRÓJELES ALAKOK GENITIVUSOK!!!!
	audax  (-acis)  melyek a kiejtés és írásmód miatt vannak megadva
	ludens (-ntis)
	sapiens (-ntis)
	docens (-ntis)

 Itt egy alak képviseli mind a három nemet:

simplex      simplex       simplex


•	Ahol a szótár nem adja meg mind a három alakot, ott nekünk kell megcsinálni.
•	Pl. fortis,-e > Tudjuk, hogy a fortis a m és f alak, ezért kiírva:

   fortis           fortis          forte
      facilis          facilis         facile

     Vagy ha egy alak van: pl audax (-cis) >

	audax          audax         audax
	ludens         ludens         ludens


Miután megkaptuk mind a három nemű alakot mindegyiket az alábbi minta szerint ragozzuk:


Singularis
acer           acris          acre
acrem         acrem         acre
acris           acris          acris
acri           acri           acri
acri           acri           acri

Pluralis

acres         acres           acria
acres         acres           acria
acrium        acrium          acrium
acribus       acribus          acribus
acribus       acribus          acribus

QR Code
QR Code Latin nyelvtani segédanyag (generated for current page)